PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Sông Lô đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, từ đó, từng bước khẳng định vị trí vai trò, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện: Thu Hằng