Phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu

Khi các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tỉnh lựa chọn thí điểm xây dựng LVHKM, người có uy tín đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, tích cực tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận thực hiện các tiêu chí được giao, góp phần thực hiện thành công Đề án xây dựng mô hình LVHKM trên địa bàn tỉnh. Thực hiện: Thu Hằng

Địa phương

Xem thêm