Xây dựng Đảng
Huyện ủy Tam Dương: Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp
Thứ Năm, 15/08/2019   trong mục Xây dựng Đảng

Chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ huyện Tam Dương đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 148 của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Phân công cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư: Nắm chắc cơ sở, thấu lòng dân

Duy trì việc phân công cán bộ về dự sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư, trên địa bàn huyện Lập Thạch, vào ngày mùng 1 tháng đầu quý không chỉ giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt cấp huyện sâu sát tình hình thực tiễn ở cơ sở mà còn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, đóng góp của chi bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu cho Đảng ủy cơ sở, lãnh đạo Huyện ủy xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Kinh nghiệm phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chú trọng triển khai nhiều giải pháp tích cực để từng bước nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên.


Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng luôn được BCH Đảng bộ huyện Sông Lô quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng TSVM. 

Chuyển biến trong “tự soi, tự sửa” ở Đảng bộ huyện Tam Đảo

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Huyện ủy Tam Đảo xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã Đồng Quế (Sông Lô) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; từ đó, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Đảng bộ huyện Vĩnh Tường: Đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở

8/13 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; là huyện duy nhất trong 9 huyện, thành phố triển khai thí điểm dồn thửa đổi ruộng và đang triển khai ra diện rộng; là huyện có số xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM nhiều nhất tỉnh; 

Khắc phục hạn chế để HĐND cấp xã hoạt động hiệu quả

Tổ chức, hoạt động của HĐND cấp xã còn nặng về cơ cấu, thẩm quyền hạn chế; năng lực, trình độ của đại biểu HĐND cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra… Đó là những băn khoăn, suy nghĩ của nhiều người dân khi đánh giá về vai trò, hoạt động của HĐND cấp xã hiện nay.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, Đảng bộ xã Liên Hòa (Lập Thạch) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực; trong đó, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, 

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, Đảng bộ xã Nhân Đạo (Sông Lô) đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên;