Xây dựng Đảng
Phát triển đảng viên ở nông thôn: “Tre” già, "măng" chưa mọc
Thứ Sáu, 05/04/2019   trong mục Xây dựng Đảng

Nhiều năm qua, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Không chỉ ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mà ngay tại các chi, Đảng bộ khu vực nông thôn, tình trạng thiếu nguồn khiến lực lượng trẻ bổ sung cho Đảng ngày càng giảm. 

Bạch Lưu xây dựng đời sống văn hóa mới

Qua hơn 6 năm tích cực triển khai Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống, không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở”,

Khắc phục khó khăn trong phát triển đảng viên ở Tam Dương

Xác định phát triển đảng viên có vai trò quan trọng nhằm tăng sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm tính kế thừa, Huyện ủy Tam Dương đã từng bước khắc phục khó khăn, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc bám sát thực tiễn cơ sở, tìm ra những giải pháp phù hợp, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên hàng năm cũng như cho cả nhiệm kỳ.

Huyện ủy Sông Lô vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 về “việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã” và Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về “nâng cao hiệu quả quản lý, 

Đảng viên trẻ tiên phong xây dựng đời sống văn hóa

Với lòng nhiệt huyết, gương mẫu, đảng viên trẻ là nhân tố tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa mới ở cơ sở. Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, nhiều đảng viên trẻ đã góp phần quan trọng trong việc xóa hủ tục, giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương.


Chủ động khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, xây dựng Đảng TSVM

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ xã Như Thụy (Sông Lô), nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) đã được nâng lên;

Khắc phục tư tưởng dòng họ trong sinh hoạt chi bộ

Ở các chi bộ nông thôn, đa phần đảng viên sinh hoạt trong chi bộ đều là những người của 2-3 dòng họ trong thôn, xóm, thậm chí có những chi bộ có ½ đảng viên là người cùng dòng tộc hoặc có mối quan hệ nội, ngoại, họ hàng. Việc khắc phục tư tưởng nể nang, ngại va chạm ở “chi bộ dòng họ” ở nhiều chi bộ nông thôn đã có những chuyển biến tích cực.


Quan tâm phát triển đảng viên công giáo

Là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, bên cạnh việc chăm lo phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ xã Bá Hiến (Bình Xuyên) luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên khu vực nông thôn, đảng viên người công giáo, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.


Đảng ủy, chính quyền xã Sơn Đông (Lập Thạch) luôn chú trọng công tác dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là đối với Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Tam Đảo xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng (khóa X) và Nghị quyết 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và chất lượng cán bộ, đảng viên (CB, ĐV)”,