Xây dựng Đảng
Đảng bộ phường Ngô Quyền thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình
Thứ Sáu, 07/12/2018   trong mục Xây dựng Đảng

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng bộ phường Ngô Quyền (Vĩnh Yên) đã tập trung chỉ đạo các chi bộ nghiêm túc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém, tập trung khắc phục và đạt được nhiều kết quả quan trọng.


Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo quan tâm, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân,

Hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về xây dựng

Những năm gần đây, hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh phát triển khá nhanh. Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về xây dựng, Sở Xây dựng đã chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng và chất lượng các công trình xây dựng. 

Làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận trên địa bàn huyện Tam Đảo đã và đang góp phần không nhỏ trong việc tập hợp, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân; 

Xác định vai trò quan trọng của việc quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, 

Khi người đứng đầu gương mẫu

Nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình được đẩy mạnh; tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, 

Sau 6 năm thực hiện Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng nếp sống văn minh đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Vân Xuân (Vĩnh Tường).

Sau hơn 1 năm thực hiện Đề án 04 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2017 - 2020”, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức giải thể chi bộ cơ quan, chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trước ngày 30/9/2017;

Khó khăn trong phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Vân Hội

Xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ xã Vân Hội (Tam Dương) luôn quan tâm đến vấn đề này. Thế nhưng, số lượng đảng viên mới được kết nạp liên tục giảm trong những năm gần đây. 

Đối thoại trực tiếp giúp gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

Xác định đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền gần dân, sát dân, thấu hiểu nhân dân, thời gian qua,