Xây dựng Đảng
Một Bí thư chi bộ hết lòng vì dân
Thứ Sáu, 03/03/2017   trong mục Xây dựng Đảng

Đó là ông Nguyễn Duy Khanh, Bí thư Chi bộ thôn Tam Kỳ 5, xã Đại Tự (Yên Lạc). Ông Khanh không chỉ nhiệt tình, năng nổ, tận tụy hết mình với công việc được giao, ông còn là tấm gương sáng đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng chi bộ Đảng TSVM.

Xác định việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng bộ xã Xuân Hòa (Lập Thạch) đã nghiêm túc quán triệt việc học tập, thực hiện nghị quyết, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Yên Lạc chú trọng phát triển đảng viên khu vực nông thôn

Xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Yên Lạc luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên, 

Chuyển biến tich cực trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Lập Thạch

Những năm qua, xác định việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị trên địa bàn huyện Lập Thạch luôn quan tâm,

Lập Thạch nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị

Những năm qua, Đảng bộ huyện Lập Thạch chú trọng nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, chính quyền trong thi hành nhiệm vụ, tác động tốt đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội .


Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng, những năm qua, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn chú trọng đổi mới hình thức, nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, góp phần xây dựng Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh TSVM.

Hương Sơn thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền

Trong những năm qua, công tác dân vận chính quyền ở xã Hương Sơn (Bình Xuyên) được đổi mới theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, góp phần phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, là tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ phường Trưng Nhị (thị xã Phúc Yên) tích cực đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó, đặc biệt chú trọng việc ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ cấp ủy Đảng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, Đảng bộ huyện Tam Đảo thường xuyên quan tâm, chú trọng đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp uỷ chi bộ, đặc biệt là chi bộ nông thôn.

Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở”ở Tam Hồng (Yên Lạc) đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức, đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp.