Xây dựng Đảng

Đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo

Thứ Năm, 14/05/2020

Xây dựng đội ngũ cán bộ các ngành, các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ luôn là vấn đề đặc biệt quan trọng và cấp thiết. Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” được triển khai 3 năm qua bước đầu có những kết quả nhất định, đem lại “luồng gió" đổi mới trong cách tuyển chọn lãnh đạo trên địa bàn tỉnh.

Được triển khai từ năm 2017, Đề án ”Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự phát triển bền vững của đất nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, góp phần thực hiện tốt Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, việc thực hiện đề án còn tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, hạn chế và loại trừ dần dần tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Ngay sau khi được chọn là 1 trong 22 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý theo đề án trên, Sở Nội vụ đã tuyên truyền, phổ biến đến các đơn vị, cán bộ công chức trong tỉnh được biết. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo công tác này, đặc biệt là ban hành quy chế thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, tỉnh đã lựa chọn 8 cơ quan, đơn vị gồm các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thành phố Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch, Phúc Yên thực hiện tổ chức thí điểm thi tuyển để bổ nhiệm đối với 20 vị trí lãnh đạo, quản lý.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 3 cơ quan, đơn vị hoàn thành việc thi tuyển để bổ nhiệm đối với 5 vị trí lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc thẩm quyền. Cụ thể: Sở Kế hoạch và Đầu tư thi tuyển 1 Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ phát triển; UBND huyện Yên Lạc thi tuyển 1 Phó trưởng phòng Tư pháp và 1 Phó Chánh Thanh tra; UBND huyện Lập Thạch thi tuyển Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Qua gần ba năm thực hiện việc thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh cho thấy những người trúng tuyển, được bổ nhiệm vào vị trí cán bộ lãnh đạo, quản lý đều thực sự là những người có đức, có tài.

Bản thân những cán bộ trúng tuyển qua thi tuyển đã làm chuyển biến nhiều mặt công tác của tổ chức, cơ quan, đơn vị do cán bộ đó lãnh đạo, quản lý, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, hình thức này cũng tạo môi trường tốt để rèn luyện, nâng cao khả năng tư duy mới, năng lực tổ chức thực tiễn trong đổi mới phương thức công tác cán bộ nói chung và đổi mới phương thức lựa chọn cán bộ nói riêng của các cấp ủy, đơn vị.

Đổi mới cách thức lựa chọn lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thông qua thi tuyển góp phần quan trọng vào việc tăng cường dân chủ và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của cấp ủy trong công tác cán bộ, tạo sự bình đẳng, môi trường thuận lợi cho cán bộ, công chức thể hiện đạo đức, tài năng, trách nhiệm của mình.

Việc thí điểm chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thông qua thi tuyển là chủ trương đúng đắn của Đảng. Tuy nhiên, việc thí điểm thi tuyển lãnh đạo thời gian qua chưa đáp ứng theo yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân chủ yếu do sắp xếp tổ chức bộ máy, một số cơ quan, đơn vị do sáp nhập, giải thể nhiều đơn vị trực thuộc, phải sắp xếp, bố trí lãnh đạo dôi dư nên không còn vị trí để tổ chức thi tuyển như đã đăng ký. Bên cạnh đó, còn vì tâm lý ngại thay đổi, chưa tự giác, chủ động đề xuất thực hiện thí điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để tiếp tục triển khai việc thi tuyển lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố đang tiến hành rà soát nhu cầu bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong năm 2020, đề xuất ít nhất 1 vị trí lãnh đạo còn thiếu của cơ quan, đơn vị để thực hiện thí điểm thi tuyển.

Đồng thời các huyện, thành ủy tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện thi tuyển để bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng và tương đương theo thẩm quyền.

Bình DuyênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: