Xây dựng Đảng

Phúc Yên nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo

Thứ Năm, 07/05/2020

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới”, những năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Phúc Yên đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực tham mưu cho BTV Thành ủy chỉ đạo, định hướng, thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; tạo sự đồng thuận trong xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN ở địa phương.

Đảng ủy phường Hùng Vương họp bàn triển khai công tác tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trường Khanh

Xác định công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy tích cực tham mưu cho BTV Thành ủy triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng phát huy vai trò nòng cốt trong việc định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền về các hoạt động chỉ đạo, điều hành của BTV Thành ủy, UBND thành phố trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh.

Nội dung định hướng thông tin tuyên truyền luôn có sự đổi mới, lựa chọn kỹ, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm. Hình thức tuyên truyền đa dạng, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng...

Ban kịp thời tham mưu cho BTV Thành ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan chủ động định hướng, tăng cường cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền; thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp nắm bắt, phản hồi và giải quyết kịp thời các phản ánh của dư luận xã hội liên quan đến hoạt động của các ban, ngành, địa phương.

Chỉ đạo, định hướng công tác tư tưởng chính trị, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; đề xuất các giải pháp xử lý những vấn đề, vụ việc phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn...

Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu cho BTV Thành ủy tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) thông qua nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, sát với điều kiện, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từng bước nâng cao nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ.

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tiếp tục có nhiều đổi mới thông qua việc tổ chức tốt các hội nghị báo cáo viên. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên được kiện toàn, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động, duy trì tốt chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm việc nắm bắt dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác nắm tình hình tư tưởng và định hướng, điều tra dư luận xã hội trên một số lĩnh vực như: An ninh tư tưởng, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; cải cách hành chính, xây dựng NTM...

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thốngđược Ban Tuyên giáo các cấp của thành phố chú trọng triển khai thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng như hội thi, hội thảo, tọa đàm, triển lãm...

Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, mang ý nghĩa thiết thực gắn liền với các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và của thành phố...

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phúc Yên Hoàng Trọng Lợi cho biết: Trên cơ sở xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục tham mưu cho BTV Thành ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước...

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp của thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, nảy sinh ở cơ sở; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Kịp thời thông tin về những âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, góp phần định hướng đúng dư luận xã hội… Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các tổ chức cơ sở Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố TSVM.

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: