Xây dựng Đảng

Tránh hình thức trong việc thực hiện các quy định về nêu gương

Thứ Năm, 23/04/2020

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc đi đầu trong thực hiện các quy định nêu gương, tạo sự lan tỏa và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp; kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên... Đó là những kết quả nổi bật mà Đảng bộ huyện Tam Đảo đạt được trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương.

 

Đảng bộ huyện Tam Đảo có 31 tổ chức cơ sở đảng với 3.896 đảng viên. Để nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), quy định nêu gương (101, 55 và 08) đi vào cuộc sống, BTV Huyện ủy kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện đảm bảo tính đồng bộ, có tính khả thi, tác dụng kịp thời trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trên cơ sở nhận diện, trong Đảng bộ vẫn còn đảng viên chưa gương mẫu trong công tác, thiếu trách nhiệm, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa thường xuyên học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong tự phê bình, phê bình còn nể nang, ngại va chạm; hút thuốc lá nơi công cộng...

Các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, qua đó mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp thường xuyên tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho cán bộ cấp dưới và quần chúng nhân dân noi theo.

BTV Huyện ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, thông qua các ban đảng, các đồng chí ủy viên BTV, BCH Đảng bộ huyện phụ trách, các tổ công tác để nắm tình hình hoạt động của các chi, đảng bộ.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và củng cố tổ chức đảng trên các mặt như quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của các chi bộ, đảng bộ; đổi mới công tác đánh giá, chú trọng chất lượng, đánh giá đúng thực chất năng lực của tổ chức đảng.

Lãnh, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp ủy cơ sở và chi bộ; trước hết là năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ, quy định và tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, chi ủy các chi bộ thường xuyên đánh giá việc thực hiện cam kết của đảng viên.

BTV Huyện ủy đã phân công các đồng chí ủy viên BTV, BCH Đảng bộ huyện phụ trách các tổ chức cơ sở đảng, hàng tháng dự sinh hoạt đảng ủy, sinh hoạt chi bộ để chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết và quy định. Định kỳ hoặc đột xuất, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí ủy viên BTV, BCH Đảng bộ, các đồng chí cán bộ chủ chốt của địa phương, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm; nắm bắt tình hình từng địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Huyện ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, rà soát chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, bố trí, phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức đảm bảo tính thống nhất. Trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao, luôn lắng nghe ý kiến đóng góp từ cán bộ, đảng viên một cách chân thành, cởi mở, nghiêm túc tiếp thu, khắc phục hạn chế.

Bên cạnh đó, hằng năm, BTV Huyện ủy ban hành hướng dẫn, kế hoạch kiểm điểm đánh giá tập thể, cá nhân, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Nội dung kiểm điểm, đánh giá tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các quy định nêu gương.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm điểm, đánh giá, BTV Huyện ủy quyết định thành lập các đoàn công tác của huyện đi chỉ đạo, hướng dẫn và dự kiểm điểm, đảm bảo việc kiểm điểm, đánh giá được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Trên cơ sở báo cáo kiểm điểm của tập thể, tự kiểm điểm của cá nhân, hội nghị thẳng thắn thảo luận, góp ý những ưu điểm cũng như hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát; coi kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; những nơi nội bộ mất đoàn kết; lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực...

Với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy Tam Đảo trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; các quy định nêu gương đã tạo sự chuyển biến sâu sắc cả về nhận thức và lập trường tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; làm căn cứ thực tiễn để cán bộ, đảng viên soi rọi bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và phong cách làm việc, mang lại kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cho thấy, việc cam kết và thực hiện nêu gương của một số đảng viên còn hình thức, chưa thực chất; việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở một số cơ sở đảng chưa kịp thời; giải quyết một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân có nơi còn chậm, chưa triệt để...

Khắc phục hạn chế đó, Huyện ủy Tam Đảo lãnh đạo tổ chức đảng trực thuộc tăng cường giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác; thực hiện tốt việc cam kết tu dưỡng phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với các quy định nêu gương...

Bạch Dương


 
TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: