Xây dựng Đảng

Tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh

Thứ Sáu, 15/10/2021

Những năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Ðảng của tỉnh đã nghiên cứu, tham mưu giúp cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, ngành Tổ chức xây dựng Ðảng (trực tiếp là Ban Tổ chức Tỉnh ủy) đã tập trung nghiên cứu, tham mưu giúp Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều nghị quyết, đề án, kết luận, quy định, hướng dẫn quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05, Đề án số 04 về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên giai đoạn 2013-2020 và Đề án xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2017-2020...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng phát huy vai trò đoàn kết thống nhất, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, xác định rõ mục tiêu, tìm ra các giải pháp đột phá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, giúp cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo sát với thực tiễn, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện, hiệu quả.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; đồng thời, tổ chức có hiệu quả việc đăng ký, xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh; qua đó, chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng được nâng lên, công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới được tăng cường.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong các cấp ủy, tổ chức Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống; yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ký cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, góp phần củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên.

Nhiệm vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được cấp ủy các cấp chú trọng. Qua việc phân công cấp ủy viên cấp trên dự, chỉ đạo sinh hoạt chi bộ đã giúp chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng được nâng lên. Nền nếp sinh hoạt được duy trì, tỷ lệ đảng viên tham gia các kỳ sinh hoạt chi bộ luôn đạt cao.

Cấp ủy các cấp siết chặt, nâng cao chất lượng kết nạp Đảng, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; duy trì và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Chú trọng việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 88,7%, vượt mục tiêu đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Nhằm tăng sức mạnh cho Đảng, các cấp ủy chủ động khảo sát, rà soát nguồn kết nạp, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên phù hợp; phân bổ, giao chỉ tiêu và gắn trách nhiệm cho các tổ chức Đảng trong việc giáo dục, giúp đỡ quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Trong nhiệm kỳ, bình quân mỗi năm, toàn tỉnh kết nạp được gần 2.400 đảng viên mới, vượt mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh phát triển được 17 tổ chức Đảng ở doanh nghiệp, kết nạp được 1.263 đảng viên, đạt 63% so với kế hoạch đề ra.

Song song với nhiệm vụ nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021; triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Công tác sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức Đảng tiếp tục được quan tâm. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định giải thể mô hình chi bộ cơ quan ở các xã, phường, thị trấn và mô hình chi bộ quân sự ở 126 đơn vị cấp xã; tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện sắp xếp các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Sau khi được sắp xếp, tổ chức lại, hoạt động của các chi, Đảng bộ dần đi vào ổn định, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Đề án số 01 của Tỉnh ủy đạt được những kết quả quan trọng.

5 năm qua, toàn tỉnh đã giảm 4 đầu mối trực thuộc tỉnh, 207 phòng, ban và tương đương so với thời điểm 30/11/2016; giảm 456 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tinh giản được hơn 2.550 biên chế và gần 11.500 người hoạt động không chuyên trách; xóa bỏ cơ chế đặc thù của 16/19 tổ chức hội.

Với việc giảm đầu mối, tinh giản nhiều biên chế, mỗi năm tỉnh tiết kiệm chi ngân sách được hàng trăm tỷ đồng. Công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường thanh tra, kiểm tra công chức công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính... Vì vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu giúp Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các nghị quyết, đề án, quy định nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là kiên quyết, kiên trì công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Hoàng Nga


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: