Xây dựng Đảng

Yên Lạc chú trọng phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Thứ Năm, 14/10/2021

Xác định công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng thêm sức mạnh cho Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Yên Lạc luôn chú trọng, đề ra những giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện tốt công tác này.

Mặc dù mới được thành lập, nhưng Chi bộ Công ty TNHH Điện lực Tam Hồng trực thuộc Đảng ủy xã Tam Hồng đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Trường Khanh

9 tháng, đạt gần 80% kế hoạch kết nạp đảng viên mới

Công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện Yên Lạc trong những năm qua gặp nhiều nhó khăn, nhất là tại các chi bộ nông thôn. Nhằm khắc phục tình trạng trên, đồng thời, phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 180 đảng viên trở lên theo Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc.

Hằng năm, các chi, Đảng bộ tiến hành rà soát nguồn kết nạp Đảng, Huyện ủy xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho từng TCCSĐ trực thuộc; tổ chức ký cam kết, coi đây là căn cứ xếp loại thi đua của từng chi, Đảng bộ cuối năm. Chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội, các phòng, ban tích cực giúp đỡ quần chúng để tạo nguồn kết nạp Đảng.

Các chi bộ tại các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; cử từng đồng chí đảng viên theo dõi, giúp đỡ, vận động quần chúng ưu tú phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 340 quần chúng ưu tú. Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập các tổ công tác trực tiếp dự sinh hoạt tại những chi, Đảng bộ gặp khó khăn trong công tác kết nạp đảng viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đưa ra những giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Nhờ triển khai nhiều giải pháp tích cực, đến nay, công tác kết nạp đảng viên trên địa bàn huyện đạt được những kết quả khả quan. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện kết nạp được hơn 170 đảng viên, đạt gần 80% so với kế hoạch đề ra.

Đến cuối năm 2021, để đạt mục tiêu kết nạp từ 200 đảng viên trở lên, Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp chủ động rà soát quần chúng ưu tú đã tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; hoàn thiện hồ sơ, kết nạp những quần chúng đủ tiêu chuẩn, có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Vượt chỉ tiêu phát triển TCCSĐ

Trong công tác phát triển TCCSĐ, nhất là TCCSĐ trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện những năm trước đây chưa được quan tâm đúng mức. Cuối năm 2020, toàn huyện chỉ có 5 TCCSĐ trong doanh nghiệp, trong khi trên địa bàn huyện có hơn 550 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động.

Nhằm khắc phục những hạn chế đó, đồng thời, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Tỉnh ủy giao mỗi năm phát triển được từ 2-3 TCCSĐ trong doanh nghiệp, ngay từ đầu năm, BTV Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch phát triển TCCSĐ trong doanh nghiệp và đề ra nhiều giải pháp thực hiện.

Trong đó, chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy rà soát, thống kê số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới chủ doanh nghiệp, vận động người lao động, đoàn viên công đoàn tham gia học lớp cảm tình Đảng.

Nhờ vậy, từ đầu năm 2021 đến nay, huyện đã phát triển được 4 TCCSĐ trong khối doanh nghiệp tư nhân, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Nâng tổng số tổ chức Đảng trong doanh nghiệp hiện có là 9 tổ chức với hàng trăm đảng viên.

Chi bộ Công ty TNHH Điện Trung Nguyên, trực thuộc Đảng bộ xã Trung Nguyên mới được thành lập đầu năm 2021, với 4 đảng viên. Mỗi đảng viên đều phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, ý thức trong công việc, lối sống, rèn luyện đạo đức, có thái độ làm việc nghiêm túc, tự giác nâng cao trình độ, tay nghề chuyên môn.

Tuy mới được thành lập, nhưng chi ủy đã phát huy vai trò lãnh đạo, cùng Ban giám đốc đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty. Từ đầu năm đến nay, chi bộ đã phát triển được 2 đảng viên mới.

Bí thư Đảng ủy xã Trung Nguyên Nguyễn Văn Tuyến cho biết: Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là tổ chức Đoàn thanh niên. Nhờ sự chủ động và xây dựng kế hoạch tạo nguồn nên đã khắc phục tình trạng thiếu nguồn kết nạp Đảng trước đây. Trong 9 tháng năm 2021, Đảng bộ xã Trung Nguyên đã kết nạp được 13 đảng viên, đạt 118% kế hoạch giao.

Từ những kết quả trong công tác kết nạp đảng viên và phát triển TCCSĐ, huyện Yên Lạc là một trong 3 địa phương đứng đầu của tỉnh hoàn thành chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng.

Để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, trong thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, rà soát, tạo nguồn, trong đó, chú trọng việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, coi đây là “hạt nhân” phát triển TCCSĐ và đảng viên tại các doanh nghiệp.

Kim NgânTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: