Xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Nhân Đạo phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Thứ Sáu, 08/10/2021

Xác định tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; từ đó, chủ động phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII).

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Nhân Đạo kiểm tra hồ sơ đảng viên

 

Đảng bộ xã Nhân Đạo hiện có 318 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ trực thuộc. Quán triệt tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), BTV Đảng ủy xã triển khai học tập, quán triệt đầy đủ các nội dung của nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức, tư tưởng và hành động.

Đảng ủy xã đã nhận diện từng biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở đó lãnh đạo và chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động.

Đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xác định rõ trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương; coi đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Bí thư Chi bộ thôn Minh Tân Lê Văn Thắng chia sẻ: Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) chính là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ “tự soi, tự sửa” và hoàn thiện bản thân.

Ngay sau khi được học tập, quán triệt, chi ủy đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết, trong đó, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trước cấp ủy và toàn chi bộ.

Với tinh thần dân chủ, công khai trong công tác tự phê bình và phê bình, cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng chi bộ ngày càng TSVM. Đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm, 100% đảng viên trong chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có đảng viên vi phạm tư tưởng, đạo đức, lối sống bị xử lý kỷ luật. Nhiều năm liền, chi bộ đạt danh hiệu TSVM.

Điều ghi nhận ở Đảng bộ xã Nhân Đạo là sau khi triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), các chi bộ đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ, từ đó, tập thể góp ý, đưa ra hướng khắc phục, sửa chữa.

Mỗi cán bộ, đảng viên đều thể hiện ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức và lối sống, liêm chính trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ...

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhân Đạo Nguyễn Thị Chi, thành công lớn nhất của Đảng bộ trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) là đã xây dựng được khối đoàn kết gắn bó trong tập thể BCH, BTV Đảng ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên; sự thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và mỗi người dân.

Đảng bộ luôn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người dân; tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân để đề ra các nghị quyết trúng, đúng, hợp lòng dân và tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương...

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, BTV Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho toàn thể cán bộ, đảng viên; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu.

Chú trọng quản lý cán bộ, đảng viên theo hướng tăng cường kiểm tra đôn đốc, đi sâu, đi sát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”... từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng chi, Đảng bộ TSVM.

Bài, ảnh: Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: