Xây dựng Đảng

Phương Khoan xây dựng Đảng vững mạnh từ chi bộ cơ sở

Thứ Ba, 14/09/2021

Thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên giai đoạn 2013 - 2020, Đảng bộ xã Phương Khoan, huyện Sông Lô chú trọng triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ nông thôn, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (TSVM).

Chi ủy thôn Khoan Bộ, xã Phương Khoan họp bàn, triển khai giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng bộ xã Phương Khoan hiện có 290 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ trực thuộc, trong đó, có 10 chi bộ thôn dân cư. Để nâng cao vai trò lãnh đạo và chất lượng hoạt động của các chi bộ nông thôn, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy xã thường xuyên lãnh đạo cấp ủy chi bộ chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Trọng tâm là đổi mới quy trình ban hành nghị quyết, xây dựng cơ chế phối hợp giữa chi bộ và các tổ chức đoàn thể ở thôn dân cư; phát huy dân chủ trong Đảng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, chất lượng.

BTV Đảng ủy xã phân công các đồng chí trong BTV Đảng ủy, các đảng ủy viên trực tiếp phụ trách các chi bộ nông thôn, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Từ đó, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...

Được đánh giá là chi bộ điển hình trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM, những năm qua, Chi bộ thôn Khoan Bộ luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước.

Chi ủy chi bộ luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tốt phương châm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên trước cấp ủy và toàn chi bộ; luôn khẳng định được vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Phát huy tính dân chủ trong công tác tự phê bình và phê bình, từ đó, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng TSVM.

Để từng bước nâng cao đời sống nhân dân, chi bộ lãnh đạo chính quyền thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên cơ sở duy trì và mở rộng các vùng chuyên canh sản xuất cây hàng hóa; chú trọng phát triển các mô hình chăn nuôi; mở rộng, đa dạng hóa các ngành nghề TTCN, thương mại dịch vụ; quan tâm, định hướng tạo việc làm cho người lao động...

Nhờ đó, đời sống của người dân trong thôn từng bước được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt trên 32 triệu đồng/năm; trên 60% số hộ có mức sống khá, giàu; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,1%...

Chi bộ đã lãnh đạo Ban Công tác mặt trận thôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Qua đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thôn đã đạt những kết quả tích cực. Hằng năm, thôn có trên 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, nhiều năm liền thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa...

Bí thư chi bộ thôn Khoan Bộ Nguyễn Quang Huy cho biết: Có được kết quả trên là nhờ chi bộ đã xây dựng được mối đoàn kết, gắn bó, thống nhất giữa tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và mỗi người dân.

Chi bộ luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của đảng viên và nhân dân để đề ra các nghị quyết, kế hoạch trúng, đúng, sát với tình hình thực tế của địa phương.

Khi triển khai bất cứ công việc gì ở thôn, chi ủy đều tìm hiểu kỹ, đưa ra bàn bạc công khai trước chi bộ và nhân dân; vấn đề gì có lợi cho dân thì ưu tiên làm trước. Trong quá trình thực hiện, mọi khó khăn, vướng mắc cũng như tâm tư, nguyện vọng của người dân đều được chi bộ, chính quyền thôn tiếp thu, kịp thời giải quyết...

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phương Khoan Nguyễn Chí Thanh: Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng chi, Đảng bộ TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, BTV Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy và các chi ủy chi bộ; tăng cường chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm...

Bài, ảnh: Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: