Xây dựng Đảng

Huyện ủy Tam Dương: Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Năm, 15/08/2019

Chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ huyện Tam Dương đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 148 của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị ở cấp huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến đảng viên Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch đại hội của Huyện ủy một cách nghiêm túc. Cấp ủy các cấp quyết định thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc chuẩn bị đại hội gồm: tiểu ban văn kiện; tiểu ban nhân sự; tiểu ban tuyên truyền, tổ chức, phục vụ đại hội. Để tổ chức tốt đại hội, Huyện ủy yêu cầu cấp ủy các cấp cần chuẩn bị chu đáo văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận dự thảo văn kiện. Với báo cáo chính trị của đảng bộ (chi bộ) cần đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đánh giá việc thực hiện các chương trình trọng tâm của cấp ủy trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Căn cứ vào điều kiện thực tế địa phương, đơn vị, báo cáo chính trị đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và với tầm nhìn xa hơn. Ban Thường vụ Huyện ủy có kế hoạch công bố dự thảo các văn kiện đại hội và báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng, phù hợp với tình hình thực tế để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân. Căn cứ Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa XII và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ban Tổ chức Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy và công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp theo đúng quy định. Về thời gian, Đại hội đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện hoàn thành trước ngày 31/8/2020.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, BCH Đảng bộ huyện yêu cầu BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp, các cơ quan tham mưu, giúp việc triển khai và tổ chức thực hiện đúng các yêu cầu, nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh ủy và Huyện ủy; ban hành hướng dẫn công tác nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Lựa chọn danh sách, đề xuất Huyện ủy quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp huyện. Quyết định phân công các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và dự đại hội chi, đảng bộ trực thuộc. Lựa chọn, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt đại hội điểm cấp cơ sở . Sau đó tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm việc chỉ đạo đại hội điểm; duyệt phương án nhân sự, báo cáo chính trị các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; tổng kết việc chỉ đạo triển khai đại hội cấp dưới cơ sở, cấp cơ sở và của toàn đảng bộ huyện…. Các Ban xây dựng Đảng cấp huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng hướng dẫn các khâu về: nhân sự cấp ủy; kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp; tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; khảo sát, nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; giúp BTV Huyện ủy xem xét, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự cấp ủy và đại biểu dự đại hội các cấp….

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: