Xây dựng Đảng

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Thứ Tư, 17/07/2019

Xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, các cấp ủy Đảng, UBKT Thành ủy Phúc Yên đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, xử lý tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nam Viêm (Phúc Yên) kiểm tra, giám sát việc cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” UBND phường

Nhằm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, BTV Thành ủy Phúc Yên thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Quán triệt nghiêm túc các quy định, hướng dẫn, văn bản, nghị quyết của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, từ đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

UBKT Thành ủy đã chủ động tham mưu với BTV Thành ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát cụ thể theo phương châm “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm” và “giám sát mở rộng”. Thành ủy hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp.

Nội dung kiểm tra, giám sát được cấp ủy, UBKT các cấp thành phố bám sát nhiệm vụ thực tiễn ở địa phương và những vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng như: Thực hiện Nghị quyết 01 của BCH Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các tin báo, tố giác các vụ án tham nhũng kinh tế, chức vụ; khắc phục khuyết điểm, hạn chế của tổ chức Đảng, đảng viên đã được chỉ ra sau kiểm điểm, đánh giá…

Từ đầu năm đến nay, BTV Thành ủy tiến hành kiểm tra đối với 5 tổ chức cơ sở Đảng và 4 đảng viên; cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra, giám sát 13 tổ chức Đảng và 16 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng. UBKT các cấp kiểm tra 16 tổ chức Đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thi hành kỷ luật trong Đảng và việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí; giám sát thường xuyên đối với các chi ủy, Đảng ủy trực thuộc, giám sát chuyên đề đối với 6 tổ chức Đảng và 15 đảng viên…

Các cuộc kiểm tra, giám sát đều được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Sự việc kiểm tra được đoàn kiểm tra kết luận đúng, sai rõ ràng, đảm bảo chính xác, khách quan, công tâm. Những sai phạm được chỉ rõ, hạn chế, yếu kém được nhắc nhở, khắc phục kịp thời. 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp và UBKT Thành ủy đã thi hành kỷ luật 21 đảng viên, trong đó: khiển trách 18, cảnh cáo 1, cách chức 1 và khai trừ khỏi Đảng 1 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Châm, Bí thư Đảng ủy phường Nam Viêm cho biết: “Tất cả các cuộc kiểm tra, giám sát và việc thi hành kỷ luật trong Đảng đều được cấp ủy, UBKT Đảng ủy thực hiện nghiêm túc, minh bạch, công khai. Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ phường Nam Viêm kiên quyết không để trường hợp nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc xem nhẹ những vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát, Đảng ủy, UBKT chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, từ đó giúp tổ chức Đảng, đảng viên sửa chữa, có giải pháp khắc phục”.

Góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thời gian tới, Đảng bộ thành phố Phúc Yên tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát có đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần, trách nhiệm, vững về chuyên môn nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, tập trung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng TSVM.

Bài, ảnh Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: