Xây dựng Đảng

Huyện ủy Sông Lô: Học tập, quán triệt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và các chỉ thị của Ban Bí thư

Thứ Năm, 20/06/2019

Sáng 19/6/2019, Huyện ủy Sông Lô tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 28, Chỉ thị số 30, Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện và lãnh đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy...Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sông Lô.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Thị Điều, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung cơ bản Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết đã nêu rõ 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc...

Các đại biểu cũng đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về “nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về “tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Sông Lô đã thông qua dự thảo Kế hoạch, Chương trình hành động của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và các chỉ thị của Ban Bí thư. Đồng thời yêu cầu, sau hội nghị, các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện tới cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết thực nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, thống nhất về hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, địa phương...

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: