Xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Liên Hòa đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Thứ Ba, 04/06/2019

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ xã Liên Hòa (Lập Thạch) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; từ đó ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Thường trực Đảng ủy xã Liên Hòa (Lập Thạch) kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) tại Chi bộ trường Tiểu học Liên Hòa. Ảnh: Trường Khanh

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, BTV Đảng ủy xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch học tập, quán triệt đầy đủ các nội dung của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên; qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhận thức, tư tưởng và hành động. BTV Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đưa nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) vào các buổi sinh hoạt định kỳ cũng như sinh hoạt chuyên đề gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương...

Trên cơ sở phân tích các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa các nội dung sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương; trong đó, chú trọng nêu cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể. Phát huy vai trò của các chi bộ trong công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...

Cô giáo Trần Thị Thúy Hà, Bí thư Chi bộ, Quyền Hiệu trưởng Trường tiểu học Liên Hòa chia sẻ: Xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên “tự soi, tự sửa” và hoàn thiện bản thân, ngay sau khi được học tập, quán triệt, Chi ủy chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết; trong đó, chú trọng triển khai các giải pháp tăng cường công tác giáo dục, nâng cao tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu chi bộ gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức của người giáo viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Thông qua công tác bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức xã Liên Hòa đã nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4; từ đó, mỗi người đều có ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức, tinh thần trách nhiệm; chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các chi bộ, cơ quan, đơn vị thường xuyên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt kỷ luật và Quy định về những điều đảng viên không được làm...

Theo đồng chí Đỗ Duy Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Liên Hòa: Để từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; gắn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 với kiểm điểm hàng năm và kiểm điểm đột xuất. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 gắn với thực hiện các Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: