Xây dựng Đảng

Kiểm điểm sâu, khắc phục nhanh trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4

Thứ Tư, 22/05/2019

Nghiêm túc kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Hồ Sơn (Tam Đảo) đã thẳng thắn chỉ rõ từng khuyết điểm, hạn chế với phương châm kiểm điểm sâu, khắc phục nhanh; từ đó, chủ động đề ra các giải pháp, phương hướng khắc phục, sửa chữa nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), BTV Đảng ủy xã Hồ Sơn đã cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết sát với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; trong đó, đề ra giải pháp trọng tâm là nâng cao công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; từ đó, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trên cơ sở chủ động đổi mới hình thức, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết gắn với tình hình thực tế của địa phương...

Trong quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, BTV Đảng ủy xã yêu cầu người đứng đầu cấp ủy chi bộ, thôn dân cư phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo. Mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị phải xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung kiểm điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của từng chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên; coi đây là cơ sở để xếp loại, đánh giá chất lượng tập thể chi bộ và cá nhân mỗi cán bộ, đảng viên hàng năm...

Đồng chí Lâm Thanh Hà, cán bộ tư pháp- hộ tịch xã Hồ Sơn chia sẻ: "Sau khi nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết T.Ư 4, bản thân tôi cũng như toàn thể cán bộ, công chức xã đã tự thấy được những hạn chế, khuyết điểm; từ đó xác định giải pháp để khắc phục, sửa chữa... giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức xã nhận thức được vai trò, trách nhiệm, từng bước nâng cao ý thức, lề lối, tác phong làm việc...".

Với phương châm "kiểm điểm sâu, khắc phục nhanh", việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã Hồ Sơn năm 2018 gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đã được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả. Sau kiểm điểm, Đảng bộ xã đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và kịp thời đề ra những giải pháp khắc phục.

Cụ thể, năm 2018, Đảng bộ xã xác định những hạn chế cần được khắc phục ngay, đó là: Công tác lãnh đạo của BTV, BCH có lúc chưa kịp thời, chặt chẽ; một số đồng chí cấp ủy viên chưa phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công, chưa thường xuyên bám sát cơ sở dẫn đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thiếu tính thực tế; công tác kiểm tra, giám sát còn chậm so với chương trình đề ra; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt hoạt chi bộ theo chuyên đề còn hạn chế; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở một số lĩnh vực chưa phát huy hiệu quả, nhất là việc vận động nhân dân thực hiện bồi thường GPMB một số dự án trên địa bàn; việc triển khai chính sách đất dịch vụ, đất đấu giá, đất giãn dân còn chậm; một số công trình xây dựng không đảm bảo tiến độ; việc chỉ đạo, lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm và chưa hiệu quả...

Ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy xã đã chú trọng lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên cơ sở duy trì và mở rộng các vùng chuyên canh sản xuất cây hàng hóa tập trung; chú trọng mở rộng, phát triển các ngành nghề TTCN, thương mại dịch vụ... Đảng ủy, UBND xã tập trung triển khai kế hoạch thực hiện chính sách đất dịch vụ, đất đấu giá, đất giãn dân trên địa bàn nhằm đảm bảo tiến độ đề ra; chỉ đạo các chi bộ, MTTQ, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác GPMB; tổ chức kiểm tra, giám sát và có hình thức xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ...

Đồng chí Đinh Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Sơn cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra gắn với các nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) trong toàn hệ thống chính trị và tình hình thực tế của địa phương, cũng như nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Điều lệ Đảng... góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng TSVM.

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: