Xây dựng Đảng

Huyện ủy Sông Lô: Học tập, quán triệt Nghị quyết số 37, 39 của Bộ Chính trị

Thứ Hai, 25/03/2019

Huyện ủy Sông Lô vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 về “việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã” và Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế” cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện và lãnh đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy...

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết 37 gồm: Quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Trong đó, mục tiêu cụ thể về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021: Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Ngoài đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả hai tiêu chuẩn trên, khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi bảo đảm yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận... Phấn đấu đến năm 2030, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp cơ bản phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa...

Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế” hướng tới mục tiêu: Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiến tới trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa...

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Sông Lô đã thông qua dự thảo Kế hoạch, Chương trình hành động của Huyện ủy về thực hiện các Nghị quyết 37 và 39 của Bộ Chính trị. Đồng thời yêu cầu sau hội nghị, các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện tới cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết một cách phù hợp tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết thực trên cơ sở bám sát vào định hướng chung của các nghị quyết cũng như chỉ đạo của huyện, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, thống nhất về hành động; từ đó, vận dụng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, địa phương một cách phù hợp, thiết thực và hiệu quả...

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: