Xây dựng Đảng

Tam Đảo xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Thứ Sáu, 01/03/2019

Thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng (khóa X) và Nghị quyết 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và chất lượng cán bộ, đảng viên (CB, ĐV)”, Đảng bộ huyện Tam Đảo xác định: Muốn xây dựng TCCSĐ vững mạnh trước hết phải chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ cũng như tính tiền phong gương mẫu của mỗi CB, ĐV, coi đây là tiền đề góp phần xây dựng Đảng ngày càng TSVM.

Buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Chi bộ Trường mầm non xã Yên Dương (Tam Đảo). Ảnh Trường Khanh

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 22 của BCH T.Ư Đảng (khóa X) và Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Huyện ủy Tam Đảo đã xây dựng và ban hành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa nội dung các nghị quyết; thành lập các tổ công tác của Huyện ủy dự sinh hoạt tại các chi, Đảng bộ trực thuộc và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở...

Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy cơ sở chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, trọng tâm là đổi mới quy trình ban hành nghị quyết, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở; đề cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ CB, ĐV. Đảng ủy các xã, thị trấn chủ động xây dựng quy chế làm việc gắn nhiệm vụ của cấp ủy với tình hình thực tế ở địa phương; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức và tổ chức...

Đồng chí Phùng Quang Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Quan cho biết: Để từng bước nâng cao chất lượng xây dựng chi, Đảng bộ TSVM, Đảng ủy xã thường xuyên coi trọngcông tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho CB, ĐV; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các chi bộ, nhất là chi bộ nông thôn; kiện toàn đội ngũ chi ủy chi bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; xây dựng đội ngũ CB, ĐV, công chức có phẩm chất đạo đức, có tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, hết lòng phục vụ nhân dân; tạo sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ...

Ghi nhận thực tế ở Chi bộ thôn Nghĩa Lý, xã Bồ Lý cho thấy: Việc phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ đã được thể hiện rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; từ việc lãnh đạo, chỉ đạo người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao đến việc phát huy vai trò các tổ chức hội, đoàn thể của hệ thống chính trị trong việc nâng cao hiệu quả giữ gìn AN-QP, TTATXH, VSMT...

Ông Lê Xuân Đông, Bí thư Chi bộ thôn Nghĩa Lý chia sẻ: Nhằm từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ, cấp ủy chi bộ luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị, trọng tâm là đổi mới quy trình ban hành nghị quyết, xây dựng cơ chế phối hợp giữa chi bộ và các tổ chức đoàn thể ở thôn; phát huy dân chủ trong Đảng, đề cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CB, ĐV... Bên cạnh đó, Chi ủy chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ CB, ĐV và người dân. Từ đó, phát hiện và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số TCCSĐ trên địa bàn huyện Tam Đảo còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế; chưa thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở như: Quản lý đất đai, BT-GPMB, giải quyết chính sách đất dịch vụ, giải quyết đơn, thư KNTC của công dân, VSMT...

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho CB, ĐV ở một số TCCSĐ chưa thường xuyên, dẫn đến một số CB, ĐV chưa thể hiện được vai trò tiền phong, gương mẫu, thiếu tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nội dung, chế độ sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ còn chậm đổi mới…

Nguyên nhân của những tồn tại trên là do một số cấp ủy, CB, ĐV chưa nhận thức sâu sắc, toàn diện về vai trò, vị trí cũng như yêu cầu cấp bách trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ CB, ĐV. Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chưa cụ thể, chưa sát tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sátcủa một số cấp ủy, người đứng đầu các cấp chưa được coi trọng, thiếu quyết liệt, thường xuyên…

Theo đồng chí Phạm Đình Nhân, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tam Đảo: Thời gian tới, để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ CB,ĐV đáp ứng yêu cầu tình hình mới, BTV Huyện ủy Tam Đảo tiếp tục tăng cường chỉ đạo cấp ủy Đảng cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh của tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao...

Trọng tâm trong năm 2019, Huyện ủy yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ BT-GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn; giải quyết, xử lý dứt điểm những tồn tại trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, chính sách đất dịch vụ; đơn thư KN, TC của công dân... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức, CB, ĐV có dấu hiệu vi phạm. Phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi, Đảng bộ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng TSVM...

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: