Xây dựng Đảng

Đảng bộ Sở Thông tin – Truyền thông chủ động ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Thứ Năm, 28/02/2019

Để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên,đồng thời, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn hoạt động của ngành, Đảng bộ Sở Thông tin - Truyền thông đã cụ thể hóa nhiều nội dung nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, đảng viên Sở Thông tin - Truyền thông trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ. Ảnh Dương Hà

Thời gian qua, Đảng ủy Sở Thông tin - Truyền thông đã tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan; quản lý, giám sát chặt chẽ các bài thu hoạch, bản cam kết, đảm bảo bám sát nội dung theo yêu cầu; thể hiện kết quả tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và phong cách làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lấy đó làm căn cứ thực tiễn để “tự soi”, “tự sửa” và đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm.

Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, đoàn kết, Đảng ủy đã chỉ ra những hạn chế; phân tích, tìm ra nguyên nhân cũng như đóng góp những giải pháp để mỗi cá nhân đảng viên, đặc biệt từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ nêu cao hơn nữa vai trò gương mẫu trong rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Đảng ủy tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý, miễn nhiệm, thay thế những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm không đảm bảo về tiêu chuẩn, quy trình, kém về phẩm chất đạo đức.

Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên; chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của cơ quan. Chỉ đạo cơ quan, các chi bộ, phòng chuyên môn thường xuyên rà soát, bổ sung các nội quy, quy định, quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Đối với công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành, đơn vị đẩy mạnh công tác tham mưu, triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động công vụ, cải cách hành chính, xây dựng thành phố thông minh, xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường quản lý trên tất cả 9 lĩnh vực được giao; trong đó, chú trọng quản lý thuê bao di động, hoạt động báo chí xuất bản, ban hành quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, quy chế cung cấp thông tin trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử; quản lý chặt chẽ ngân sách, tài sản, dự án đầu tư công; giảm tải đáng kể các cuộc họp giao ban để dành thời gian cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; tham mưu các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc về CNTT tại các doanh nghiệp...

Đồng chí Vũ Mạnh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông cho biết: Những việc làm trên được công bố công khai trong các cuộc họp Đảng ủy, sinh hoạt chi bộ, hội nghị giao ban và được công khai trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành của cơ quan, qua đó làm chuyển biến tác phong, thái độ, lề lối làm việc, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. 100% cán bộ, đảng viên trong cơ quan đều có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, không có các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng, nhận thức trong quá trình công tác.

Lê MinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: