Xây dựng Đảng

Đảng bộ Tam Dương nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng

Thứ Tư, 13/02/2019

Hiện nay, Đảng bộ huyện Tam Dương có 49 chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy với hơn 5.700 đảng viên. Nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng bộ huyện đã thực hiện nhiều giải pháp để củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được chú trọng.

Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã quan tâm tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, tổ chức quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị.

Hàng năm, Huyện ủy chỉ đạo duy trì tốt tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết ở các cấp đạt 90 - 95%. Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW7, TW8 (khóa XII); tổ chức học tập chuyên đề năm 2018, 2019, đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch.

Công tác bồi dưỡng, học tập lý luận chính trị về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú được coi trọng. Trong năm, huyện phối hợp tổ chức các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, lớp sơ cấp chính trị, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, lớp đảng viên mới... cho hàng nghìn học viên.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động giúp cấp ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận quần chúng nhân dân, phản ánh kịp thời cho cấp ủy định hướng công tác tư tưởng, dư luận xã hội.

Qua đó, đã giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt đầy đủ, kịp thời tình hình, diễn biến chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để định hướng công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Công tác xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng được quan tâm. Huyện ủy đã tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2018, với kết quảhơn 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, hơn 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thực hiện quy trình kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng (Đảng bộ Công an, Đảng bộ Quân sự, Chi bộ các Ban xây dựng Đảng, Chi bộ Trung tâm giống vật nuôi tỉnh, Chi bộ Kiểm lâm, Chi bộ Thanh tra…); kiện toàn một số chức danh lãnh đạo khối Đảng, đoàn thể, chính quyền diện BTV Huyện ủy quản lý và các chức danh lãnh đạo chủ chốt một số xã, thị trấn...

Đến nay, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở Tam Dương đã đi vào nền nếp; nội dung và hình thức sinh hoạt từng bước được đổi mới. Trong sinh hoạt định kỳ, các chi bộ đã đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được mở rộng và phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở, chân thành để đảng viên phát huy vai trò, trí tuệ, được trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên.

Qua đó, đã khắc phục được tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cho bộ. Cùng với chương trình sinh hoạt theo định kỳ, tất cả các chi bộ đều thực hiện nội dung sinh hoạt chuyên đề theo đúng tinh thần Kết luận số 13 và Đề án số 04 của BTV Tỉnh ủy.

Công tác phát triển đảng viên luôn được các cấp ủy, tổ chức Đảng xác định là nhiệm vụ thường xuyên, có tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Chính vì vậy, các cấp ủy Đảng đều xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho từng chi bộ, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đồng thời, thực hiện nhiều giải pháp trong tạo nguồn, phát triển các phong trào thi đua trong các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và trong các tầng lớp nhân dân để tìm những nhân tốt tích cực tạo nguồn phát triển Đảng.

Đến nay, đội ngũ đảng viên được trẻ hóa đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Năm 2018, Đảng bộ huyện Tam Dương kết nạp 135 quần chúng ưu tú vào Đảng. Trong năm, Huyện ủy đã trao 378 huy hiệu Đảng tặng các đồng chí đảng viên đủ điều kiện.

Với việc quan tâm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, huyện Tam Dương đã giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh ở cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Hoàng NgaTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: