Xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Trung Mỹ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới

Thứ Ba, 22/01/2019

Để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thực sự đem lại hiệu quả rõ nét, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ,đảng viên, Đảng ủy xã Trung Mỹ (Bình Xuyên) đã triển khai kế hoạch, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Ðảng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hiện nay, Đảng bộ xã Trung Mỹ có 14 chi bộ, gồm 10 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ trạm y tế với 278 đảng viên. Xác định việc giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng, Đảng ủy xã đã thực hiện nhiều kế hoạch, giải pháp; trong đó, tập trung vào việc triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức học tập nghiêm túc Nghị quyết với tỷ lệ đảng viên tham gia đạt trên 90%.

Đảng ủy thường xuyên rà soát, xử lý nghiêm những cán bộ có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ. Hàng năm, Đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể và cá nhân gắn với việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém của cán bộ, đảng viên; chỉ rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp, thời gian khắc phục.

Đặc biệt, đơn vị còn chủ động xây dựng, thực hiện quy định lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ công chức, từ đó, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có hình thức xử lý đối với những cá nhân, tập thể có chỉ số hài lòng thấp.

Đồng ý Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Với quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy luôn chú trọng việc nắm bắt tư tưởng và kịp thời giải quyết các ý kiến đề xuất của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ.

Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên nhận diện rõ và tự giác đấu tranh phòng chống 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa",gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Mỗi cá nhân, đặc biệt là người lãnh đạo, đứng đầu đơn vị luôn thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của mình, có ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, thực hành tốt các chuẩn mực đạo đức, tác phong; không ngại khổ, ngại khó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, một số cán bộ công chức còn chưa chủ động trong công tác tham mưu, ít đổi mới phương pháp làm việc nên đôi khi chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Do vậy, trong thời gian tới, Đảng ủy sẽ tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiến hành đồng thời việc xây dựng đội ngũ cán bộ với việc củng cố tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị xã hội; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, sự suy thoái về đạo đức, lối sống, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ vững về bản lĩnh, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Hà PhươngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: