Xây dựng Đảng

Yên Lạc xây dựng người lãnh đạo gương mẫu, trách nhiệm

Thứ Sáu, 11/01/2019

Là một trong những Đảng bộ thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, huyện Yên Lạc đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, trong đó, đặc biệt chú trọng nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng TSVM.

Nhằm nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm. Đồng thời lấy đó làm căn cứ để xem xét, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, phân công nhiệm vụ đối với đảng viên.

Các đồng chí trong BTV Huyện ủy, người đứng đầu cơ quan, tổ chức Đảng căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch hành động cá nhân. Mỗi cá nhân thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, những việc chưa làm được trong công tác chuyên môn cũng như tác phong, lối sống, tinh thần, thái độ với đồng nghiệp, nhân dân, đồng thời đưa ra kế hoạch khắc phục, xác định rõ những việc cần làm ngay.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, người đứng đầu cơ quan, đơn vị không chỉ thống nhất trong tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mà thể hiện quyết tâm, nỗ lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích của tập thể, của nhân dân và luôn gương mẫu đi đầu.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, Huyện ủy ban hành nghị quyết, phân công, giao trách nhiệm cho người đứng đầu các Ban Xây dựng Đảng theo dõi các đơn vị, xã, thị trấn. Qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; những vấn đề người dân quan tâm được giải quyết ngay tại cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Tại Đảng bộ xã Yên Đồng, người đứng đầu cấp ủy luôn phát huy vai trò gương mẫu, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, quy tụ được trí tuệ, ý chí của tập thể cấp ủy, do vậy, hầu hết mọi việc thành công.

Ví dụ, trong việc giao đất dịch vụ đã tồn tại từ nhiều năm: Xã Yên Đồng có hơn 4.000m2 đất dịch vụ giao cho các hộ dân. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2018, Yên Đồng phải hoàn thành, giao 100% diện tích. Tuy nhiên, đến tháng 4/2018, xã mới giao được hơn 800m2 do một số hộ dân chưa hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đất dịch vụ nên chưa đồng tình.

Để hoàn thành kế hoạch UBND huyện giao, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác giao đất dịch vụ, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách từng khu dân cư.

Phát huy vai trò của người đứng đầu, hàng tuần, đồng chí Bí thư Đảng ủy và lãnh đạo xã trực tiếp nghe cán bộ chuyên môn báo cáo tiến độ, xuống các hộ dân thăm nắm tình hình, tổ chức đối thoại với các hộ dân có diện tích đất phải giải tỏa, giải đáp những vướng mắc và chỉ đạo giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy và sự vào cuộc của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, 100% hộ dân tự nguyện bàn giao đất theo quy định; đến nay, Yên Đồng đã giao 99% diện tích đất dịch vụ cho dân đúng quy định.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ của các chi bộ, người đứng đầu, nhất là đồng chí Bí thư chi bộ luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu. Không chỉ gương mẫu trong thực hiện các quy định của cơ quan, tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn và năng lực thực tiễn, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng còn chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên thông qua hoạt động đối thoại với đảng viên thường kỳ, đột xuất, trong đó,tập trung vào việc đánh giá năng lực quản lý điều hành của tập thể và cá nhân từng đồng chí trong Ban Thường vụ, ban lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể...

Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả, nhất là việc phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện Yên Lạc những năm qua đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; qua đó nâng cao hiệu quả công tác và chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Kết quả đánh giá hàng năm, hơn 49% chi, Đảng bộ trong huyện đạt TSVM, gần 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kim NgânTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: