Xây dựng Đảng

Phát huy vai trò công tác tuyên giáo ở Đảng bộ huyện Lập Thạch

Thứ Năm, 27/12/2018

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lập Thạch không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị và định hướng chỉ đạo của cấp ủy, phát huy vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương.

Lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị huyện Lập Thạch

Với vai trò là cơ quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng, khoa giáo… Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lập Thạch chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, phù hợp từng đối tượng cụ thể; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo trên địa bàn huyện có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với công việc.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương như: Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 (khóa XII), chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới”.

Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; thành lập Ban Chỉ đạo 94 về đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018...

Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Qua đó, nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận quần chúng nhân dân, đáp ứng kịp thời yêu cầu thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Việc học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết được Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, với nhiều hình thức phù hợp. Ban đã phân công cán bộ theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu cấp ủy về công tác tuyên giáo, trong đó, xây dựng các nội dung công tác tuyên truyền hàng tháng, hàng quý.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của huyện nắm bắt nhanh, kịp thời, chính xác tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban với đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội huyện. Do đó, thông tin dư luận xã hội được phản ánh kịp thời, phong phú và chất lượng thông tin ngày càng sâu sắc hơn. Trong năm, đơn vị đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 2 cuộc điều tra dư luận xã hội.

Công tác giáo dục lý luận chính trị thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. Năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể của huyện mở 1 lớp sơ cấp lý luận chính trị với 70 học viên tham gia; xét trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị và cấp chứng chỉ cho 107 người đủ điều kiện...

Năm 2018, huyện kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện gồm 25 đồng chí có trình độ đại học và trung cấp lý luận chính trị trở lên, có kinh nghiệm trong giáo dục, thuyết phục và tiếp xúc với quần chúng, nhiệt tình trong công tác. Cấp cơ sở có 88 báo cáo viên và 282 tuyên truyền viên đều là những cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy duy trì tốt việc tổ chức Hội nghị báo cáo viên hàng tháng để thông tin về các văn bản, chế độ chính sách và nghe phản ánh tình hình tư tưởng cán bộ và nhân dân trên địa bàn; kết quả triển khai các công việc trong tháng; trao đổi nâng cao kiến thức về các lĩnh vực; thông tin thời sự, chính sách trong nước, quốc tế và triển khai các nội dung nhiệm vụ công tác tuyên giáo của tháng tiếp theo. Qua hội nghị, đã triển khai kịp thời các nội dung công việc, đồng thời, nắm bắt kịp thời tình hình cơ sở để có những đề xuất, báo cáo cấp ủy định hướng chỉ đạo.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy bám sát nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy về công tác tư tưởng, chương trình công tác năm 2019 của Huyện ủy để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2019; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị,công tác bồi dưỡng cán bộ.

Bài, ảnh Ngọc ThắngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: