Xây dựng Đảng

Hội LHPN tỉnh chủ động phòng ngừa suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Thứ Ba, 04/12/2018

Xác định vai trò quan trọng của việc quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chi bộ Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, bám sát nhiệm vụ chuyên môn, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, từng bước xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ Hội LHPN tỉnh có 36 đảng viên, 6 tổ Đảng; trong đó, đảng viên nữ có 33 đồng chí (chiếm 91,7%). Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực, tự giác trong việc nhận diện và đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tại các kỳ sinh hoạt chi bộ, nội dung, hình thức được đổi mới theo hướng dân chủ, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung làm rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém, những việc cần làm ngay. Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề 4 kỳ/năm với các nội dung tuyên truyền về các chuyên đề học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và nhiệm vụ chuyên môn gắn với các ngày kỷ niệm, sinh nhật Bác, ngày truyền thống của Hội; chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm hàng năm gắn với việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, cấp ủy chi bộ, cơ quan và từng cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Hàng năm, chi bộ chỉ đạo các tổ Đảng và 100% đảng viên lựa chọn, xây dựng nội dung, kế hoạch, cam kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Thông qua việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức học tập,chi ủy còn cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức để kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 do Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức; tăng cường giám sát các tổ Đảng và đảng viên trong chi bộ trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng. 100% cán bộ, đảng viên nhận diện rõ và tự giác đấu tranh phòng chống 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Kịp thời phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên có biểu hiện lệch lạc trong triển khai thực hiện nội dung của các nghị quyết, chỉ thị. Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lê MinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: