Xây dựng Đảng

Đảng bộ phường Xuân Hòa chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Ba, 13/11/2018

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Đảng ủy phường Xuân Hòa (Phúc Yên) luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng Đảng ngày càng TSVM.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Xuân Hòa (Phúc Yên) kiểm tra sổ sách, hướng dẫn công tác thu, chi quỹ cho các chi bộ cơ sở. Ảnh Trường Khanh

Đảng bộ phường Xuân Hòa hiện có 19 chi bộ trực thuộc với 674 đảng viên. Quán triệt chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, hàng năm, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát gắn với thực tế nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung, chủ đề hàng năm theo Nghị quyết của Đảng ủy, việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, công chức; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Đảng bộ phường luôn coi trọng việc triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các tổ chức Đảng thực hiện tốt công tác này… UBKT Đảng ủy phường chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát…

9 tháng năm 2018, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường đã tổ chức kiểm tra theo chuyên đề 4 lượt chi bộ, giám sát chuyên đề 4 lượt chi bộ và 16 đồng chí chi ủy viên; tổ chức giám sát thường xuyên 19 lượt chi bộ và 75 đồng chí chi ủy viên... Qua kiểm tra, giám sát đã làm rõ ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên, phát hiện,biểu dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ; kịp thời chỉ đạo uốn nắn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, rèn luyện kỷ luật, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sinh hoạt, góp phần ngăn ngừa những vi phạm, khuyết điểm ngay từ cơ sở...

Đồng chí Đào Đức Kỷ, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 6, phường Xuân Hòa cho biết: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Chi bộ chú trọng triển khai thực hiện và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; việc kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên tập trung vào nội dung chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng; việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chi bộ, TDP trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Qua kiểm tra, giám sát đã phát huy hiệu quả việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Đồng chí Phạm Thị Kim Liên, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Xuân Hòa cho biết: Đảng ủy phường luôn xác định, kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Liên tục từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ phường không có đơn thư KNTC liên quan đến tổ chức Đảng, đảng viên; không có tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Thời gian tới, BTV Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường đổi mới phương pháp, nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: