Xây dựng Đảng

Huyện Bình Xuyên chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tôn giáo

Thứ Hai, 15/05/2017

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo, đến nay, công tác tôn giáo trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo xứ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hữu Bằng 2, xã Tam Hợp (Bình Xuyên) làm kinh tế trang trại và dịch vụ vận tải du lịch cho thu nhập cao. Ảnh Dương Hà

Để Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo sớm đi vào cuộc sống, Huyện ủy, UBND huyện Bình Xuyên đã ban hành hơn 200 văn bản về công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện. Ban chỉ đạo tôn giáo từ cấp huyện đến các xã, thị trấn được thành lập và kiện toàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho các chức sắc, chức việc, cán bộ, giáo dân được các cấp, các ngành chú trọng thực hiện tốt. Từ năm 2003 đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện đã mở 30 lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tôn giáo cho hàng trăm chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tập huấn cho 340 lượt chức sắc tôn giáo; cung cấp hơn 1.500 cuốn tài liệu về công tác tôn giáo; góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, giúp đồng bào công giáo hiểu và tham gia ủng hộ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 25 về công tác tôn giáo, đến nay, số lượng các tôn giáo trên địa bàn huyện tăng lên về tổ chức và tín đồ. Nếu như năm 2003, toàn huyện chỉ có hơn 7.900 giáo dân, 2 xứ đạo thì đến nay có 13 họ giáo, 13 nhà thờ, 3 linh mục với hơn 1.600 hộ, gần 9.000 khẩu sinh hoạt tại 4 xứ đạo. Hoạt động tôn giáo cơ bản ổn định, đúng pháp luật; đồng bào giáo dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Nhằm giúp đồng bào giáo dân ổn định về kinh tế, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện luôn quan tâm, chú trọng đến công tác xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển kinh tế cho đồng bào công giáo. 15 năm qua, đã có hơn 5.300 giáo dân được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về các ngành nghề chăn nuôi, trồng trọt, thương mại, dịch vụ… Đến nay, đã có hàng trăm hộ đồng bào công giáo thoát nghèo vươn lên làm giàu với những mô hình kinh tế hộ gia đình hiệu quả.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, kết nạp đảng viên đối với người có đạo được chú trọng. Toàn huyện hiện có khoảng 200 cán bộ, công chức, viên chức, trưởng thôn, trưởng các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội là người công giáo; trong đó có 106 đảng viên. Các chức sắc, chức việc, người có uy tín đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào giáo dân; thông tin kịp thời đến cấp ủy, lãnh đạo địa phương tình hình an ninh chính trị, tâm tư, nguyện vọng của bà con giáo dân. Bởi vậy, đồng bào giáo dân trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia xây dựng NTM, xây dựng dòng họ, họ giáo văn hóa; nhất là công tác di dời giải phóng mặt bằng để dành đất cho các dự án phúc lợi xã hội, dự án công nghiệp của tỉnh, của huyện. Điển hình như Chánh xứ Vũ Quang Mỹ đã tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo xã Bá Hiến di dời gần 1.500 ngôi mộ dành đất cho khu công nghiệp Bá Thiện.

Xã Tam Hợp (Bình Xuyên) hiện có gần 1.800 hộ là đồng bào công giáo, thuộc họ giáo xứ Hữu Bằng, chiếm hơn 33% dân số toàn xã. Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền địa phương luôn chú trọng công tác tuyên truyền; thường xuyên kiện toàn BCĐ tôn giáo của xã; xây dựng lực lượng cốt cán trong vùng giáo dân; tăng cường vai trò của các chức sắc, chức việc trong việc vận động giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”. Các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng GĐVH, đời sống văn hóa tại khu dân cư, mô hình “Họ giáo bình yên” đã thu hút 100% hộ giáo dân tham gia. Công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào tôn giáo được chú trọng; phần lớn giáo dân đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 trên địa bàn huyện Bình Xuyên vẫn còn một số hạn chế như: Tại một số địa phương, cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm đến công tác tôn giáo nhưng vẫn chưa nắm bắt và xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tôn giáo; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo chưa chặt chẽ; cán bộ làm công tác tôn giáo chủ yếu kiêm nhiệm, chế độ phụ cấp thấp nên chưa thực sự tâm huyết,...

Trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tôn giáo, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở huyện Bình Xuyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo cho quần chúng nhân dân, nhất là đội ngũ làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, các chức sắc, chức việc, tín đồ; xem xét, giải quyết kịp thời những tâm tư, tình cảm chính đáng của giáo dân. Trong đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm hơn đến công tác tôn giáo, coi đây là nhiệm vụ chính trị; chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân vùng công giáo; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ là người có đạo.

Kim NgânTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: