Xây dựng Đảng

Đảng bộ Trường Quân sự tỉnh chủ động phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Thứ Ba, 09/05/2017

Đảng bộ Trường Quân sự tỉnh hiện có 45 đảng viên, sinh hoạt tại 4 chi bộ cơ sở. Xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của BCH Trung ương Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Trường Quân sự tỉnh đã tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; đồng thời đề ra và thực hiện nhiều giải pháp chủ động ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy Trường Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên; 100% đảng viên xây dựng bản đăng ký nội dung nêu gương, kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành thành với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đảng ủy nhà trường lãnh đạo các chi bộ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá về “Huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức biên chế và cải cách hành chính; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật”; quán triệt chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng quản lý, nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, học viên, nhất là nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, chỉ huy các cấp vào thực tiễn; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, tư tưởng sai trái, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa; quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng từ đó có giải pháp xử lý kịp thời những phát sinh ngay từ cơ sở; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; phân công rõ trách nhiệm từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm cán bộ; kiên quyết đề nghị thay thế những cán bộ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm yếu kém.

Để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ủy Trường Quân sự tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy và từng cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua quyết thắng, thu hút mọi cán bộ, chiến sĩ tham gia; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định; tập trung củng cố xây dựng tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy; thực hiện quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh; thực hiện nghiêm quy định, tiêu chuẩn về chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo công tác cán bộ, chính sách cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, quản lý học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thúy HườngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: