Xây dựng Đảng

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

Thứ Năm, 27/04/2017

Xác định công tác xây dựng Đảng là khâu then chốt, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng; vai trò hạt nhân chính trị, chất lượng của tổ chức Đảng, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 14 Đảng bộ trực thuộc với 643 tổ chức cơ sở Đảng, 64.649 đảng viên; 3.131 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, 1.106 tổ chức các cơ quan, đơn vị, 1.385 thôn, tổ dân phố có tổ chức Đảng. Việc kiện toàn, sắp xếp, tổ chức bộ máy của Đảng, chính quyền của cả hệ thống chính trị được thực hiện kịp thời theo đúng quy định của Ban Bí thư, của Chính Phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành phù hợp với thực tiễn địa phương. Chất lượng các loại hình tổ chức Đảng và đảng viên trong các lĩnh vực, các cấp, ngành từng bước được nâng lên.

Những năm qua, cùng với nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở, ngành tổ chức xây dựng Đảng kịp thời tham mưu cấp ủy các cấp chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các khâu trong công tác tổ chức cán bộ, bồi dưỡng, tạo nguồn, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025, nhất là việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Qua đó, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, phát triển đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ, chất lượng sinh hoạt đảng ở các chi bộ, thực hiện dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong đảng. Quý I/2017, đã tiến hành chuyển giao 9 tổ chức Đảng giữa các Đảng bộ; thành lập mới 2 chi bộ cơ sở và 5 chi bộ dưới cơ sở; sáp nhập 4 tổ chức Đảng, giải thể 1 tổ chức và nâng cấp 1 chi bộ thành Đảng bộ cơ sở phù hợp với yêu cầu thực tế đặt ra.

Các nội dung Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên giai đoạn 2013-2020 tiếp tục được triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tích cực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, có đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên.

Kết quả năm 2016, toàn tỉnh có 267/267 Đảng bộ cơ sở được đánh giá, phân loại theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên với các tiêu chuẩn, tiêu chí mới cụ thể, sát thực hơn. Trong đó, có 184 Đảng bộ đạt TSVM, chiếm tỷ lệ 68,91% (49 Đảng bộ đạt TSVM tiêu biểu); 78 Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 29,21%; 5 Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 1,87%. Có 377/384 chi bộ cơ sở được đánh giá, phân loại, trong đó 185 chi bộ đạt TSVM, chiếm 49,07% (58 chi bộ vững mạnh tiêu biểu), 177 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 46,95%, số chi bộ hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ dưới 4%. Toàn tỉnh có 3.111 /3.117 chi bộ dưới cơ sở được đánh giá, phân loại, trong đó có 1.756 chi bộ đạt TSVM, chiếm 56,44% (263 chi bộ vững mạnh tiêu biểu); 1.234 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 39,67%; 119 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 3,83% và 2 chi bộ yếu kém, chiếm tỷ lệ 0,06%. 56.875/64.200 đảng viên được đánh giá, phân loại, trong đó có 7.601 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 13,36%, 41.660 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 73,25%, 7.310 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 12,85%. Bình quân mỗi năm, toàn tỉnh kết nạp mới trên 2.000 đảng viên. Quý I/2017 đã kết nạp 449 đảng viên, chuyển Đảng chính thức cho 640 đảng viên dự bị; mở 5 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 386 quần chúng ưu tú và 5 lớp đảng viên mới cho 334 đảng viên dự bị. Chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên từng bước được nâng lên, công tác chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và công tác thi đua khen thưởng được tăng cường và nâng cao về chất lượng.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng, Đề án 01- ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho thấy vẫn còn không ít những hạn chế, bất cập ở một số cấp ủy. Tính chủ động trong công tác tham mưu, sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ở một số nơi chưa cao, nhiều nội dung, công việc còn chậm so với kế hoạch. Chất lượng công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên một số nơi chưa thực chất, có tình trạng nể nang, chạy theo thành tích. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy chưa cao, chưa thật sự phong phú. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, nhận diện những biểu hiện suy thoái còn hạn chế, có nơi còn mang tính hình thức, có hiện tượng cán bộ, đảng viên ngại va chạm, né tránh trách nhiệm, người đứng đầu chưa thực sự gương mẫu. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là khu vực nông thôn còn nhiều khó khăn, một số Đảng bộ cấp huyện trong quý I/2017 không phát triển được đảng viên mới.

Nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, cần tiếp tục tham mưu xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt công tác đảng vụ, đồng bộ dữ liệu quản lý đảng viên. Chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu tổ chức tuyển chọn, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo các Đề án 01 và 02 về công tác cán bộ của Tỉnh ủy… góp phần tích cực nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, chất lượng tổ chức bộ máy trong cả hệ thống chính trị.

Đặng Quang GiớiTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: