Xây dựng Đảng

Đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng và phát huy hiệu quả hệ thống chính trị

Thứ Hai, 24/04/2017

Nhận thức sâu sắc về yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy hiệu quả của hệ thống chính trị ở cơ sở, thời gian qua, các cấp ủy Đảng ở huyện Bình Xuyên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần xây dựng, tổ chức bộ máy ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

 

Đảng ủy xã Trung Mỹ (Bình Xuyên) họp bàn, lấy ý kiến của của cán bộ, đảng viên trước khi ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn. Ảnh Anh Toàn


 

Bám sát Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng bộ tỉnh, BTV Huyện uỷ Bình Xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chương trình hành động đã được BTV Huyện ủy cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP trên địa bàn; góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò quản lý Nhà nước của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội...

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được các cấp ủy Đảng cơ sở, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả thông qua việc đổi mới cách thức ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị...

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của BTV được nêu trong quy chế làm việc, BTV Huyện uỷ Bình Xuyên đã thực hiện việc điều hành công việc của cấp ủy một cách khoa học, hiệu quả, trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động; phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể trong xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo; thực hiện nghiêm chế độ “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp; thường xuyên thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy các cấp. Huyện ủy chú trọng quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát với cơ sở, hướng về cơ sở, thường xuyên lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, kịp thời ban hành các quyết định, đường hướng chỉ đạo đúng, trúng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân...

Trong quá trình triển khai việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, BTV Huyện ủy luôn xác định: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chính là khâu then chốt, quyết định của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Hàng năm, trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp chú trọng làm tốt công tác cán bộ; trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; công tác luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng quy định. Việc sắp xếp kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, theo hướng tinh gọn bộ máy và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tổ chức bộ máy ở cơ sở từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nhờ đó, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện ngày càng được nâng lên.

Đồng chí Trần Duy Hưng, Bí Thư Đảng ủy xã Trung Mỹ cho biết: Quán triệt chỉ đạo của BTV Huyện ủy, thời gian qua, Đảng ủy xã Trung Mỹ thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương. BTV Đảng ủy xã đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động tập trung vào các vấn đề trọng tâm: Đổi mới việc ban hành nghị quyết, chương trình công tác, các quy định, quy chế làm việc của Đảng ủy; đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, AN-QP, xây dựng NTM; tập trung lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng... góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy; phát huy tốt vai trò và hiệu quả hoạt động UBND, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ở Đảng bộ xã Trung Mỹ thời gian qua đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Kết quả thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã và đang mang lại những hiệu quả tích cực. Việc xây dựng nghị quyết của cấp ủy, tổ chức Đảng được đổi mới, tập hợp được trí tuệ của tập thể cấp ủy, đảng viên và đoàn thể chính trị - xã hội, đảm bảo cho nghị quyết, chủ trương của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống. Các nghị quyết, chỉ thị được ban hành đã tập trung hướng về cơ sở, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng TSVM; xây dựng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: