Xây dựng Đảng

Đề cao tính tự phê bình và phê bình trung thực

Thứ Sáu, 10/03/2017

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng bộ Quân sự huyện Sông Lô đã thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, trách nhiệm của tập thể, cá nhân; từ đó đề ra các giải pháp, phương hướng khắc phục , tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Xác định việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị năm 2017; ngay sau khi nhận được kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Đảng uỷ Quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII). Đảng uỷ đã tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết đến tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong quá trình triển khai học tập, lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt việc thảo luận, giải đáp vướng mắc cho cán bộ, đảng viên;100% cán bộ, đảng viên trong đảng bộ đã viết bài thu hoạch. Thông qua việc học tập, quán triệt nội dung, ý nghĩa, vai trò của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo cấp uỷ nhận thức sâu sắc về nghị quyết, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng, hành động; bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Đảng ủy Quân sự huyện xác định một số yêu cầu khi triển khai kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) là phải đề cao tính tự phê bình và phê bình trung thực, tự giác, cầu thị của từng chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, xác định rõ ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, phân định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và coi đây là cơ sở để xây dựng phương hướng, biện pháp khắc phục theo đúng tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 ( khóa XII) đề ra. BCH Đảng ủy yêu cầu việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải thực chất, thiết thực, tránhhình thức, né tránh;góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tính tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ rõ trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, BCH Đảng ủy Quân sự huyện Sông Lô đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chú trọng bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; không ngừng nâng cao ý thức tự học, tự rèn, tự phê bình và phê bình trước tập thể, từ đó đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các chi bộ thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường đấu tranh, phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên, đồng thời kiên quyết xử lý dứt điểm các biểu hiện vi phạm. Duy trì nghiêm nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chuyên đề về tự phê bình và phê bình, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi chi bộ và mọi cán bộ, đảng viên...Trung tá Đinh Văn Bắc, Chính trị viên phó, Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS huyện Sông Lô, chia sẻ: Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) ra đời có ý nghĩa rất lớn trong công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng đã chỉ rõ những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đời sống thực tiễn, tạo điều kiện cho mọi cán bộ, đảng viên tự soi rọi. Là cán bộ chỉ huy trong đơn vị, tôi sẽ phát huy vai trò nêu gương, thực hiện tốt việc “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn phê bình và tự phê bình, góp phần tạo không khí dân chủ, cởi mở để tất cả cán bộ, đảng viên trong đơn vị cùng thẳng thắn tự nhận và tự sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của bản thân.

Thượng tá Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Sông Lô cho biết: Thời gian tới, Đảng uỷ Quân sự huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo gắn việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị T.Ư 4 (khoá XII) với việc triển khai thực hiện tốt Quy định 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như các quy định về những điều đảng viên không được làm; đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tích cực, tự giác học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành và thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: