Xây dựng Đảng

Thị ủy Phúc Yên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

Thứ Ba, 07/03/2017

Những năm qua, cấp ủy, UBKT các cấp Đảng bộ thị xã Phúc Yên đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy Phúc Yên nhận Giấy khen đạt TSVM năm 2016. Ảnh Dương Hà

Đảng bộ thị xã Phúc Yên có 37 chi, đảng bộ trực thuộc với gần 5.500 đảng viên. Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, BTV Thị ủy chỉ đạo UBKT Thị ủy và tổ chức đảng cấp dưới xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát cho cả nhiệm kỳ và từng năm; phân công các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát đối với những vấn đề như: Việc thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị; công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý và sử dụng đất đai; việc thực hiện Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng; lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Chỉ đạo UBKT Thị ủy thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa UBKT với cấp ủy các cơ quan thuộc khối nội chính: Thanh tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Công an thị xã Phúc Yên; UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác tiếp dân, tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đảng viên đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý và nhân sự đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, cấp ủy, UBKT Thị ủy kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, đảm bảo việc thi hành kỷ luật Đảng được nghiêm minh, chính xác, kịp thời, khắc phục những biểu hiện "nhẹ trên, nặng dưới". Đối với công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trên cơ sở kết quả công tác giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên; sự phản ánh của quần chúng nhân dân (qua đơn thư tố cáo), UBKT Thị ủy theo dõi và nắm bắt thông tin, các biểu hiện vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, xác định rõ nội dung, đối tượng, từ đó ban hành quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Quá trình kiểm tra đã thực hiện đúng quy trình, phương pháp, coi trọng công tác thẩm tra, xác minh, thu thập tài liệu liên quan; phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng quản lý đảng viên, các cơ quan có liên quan để tiến hành thẩm tra, xác minh làm rõ khuyết điểm, vi phạm. Kết quả kiểm tra đã giúp tổ chức đảng và đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, góp phần xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, đồng thời khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong công tác giám sát, UBKT Thị ủy đã phân công các thành viên UBKT thực hiện giám sát thường xuyên đối với các chi, đảng bộ trực thuộc để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; từ đó kịp thời báo cáo UBKT để có biện pháp ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm của cán bộ đảng viên, tổ chức đảng; kết hợp thực hiện phương pháp giám sát thường xuyên, giám sát trực tiếp gắn với giám sát chuyên đề; qua đó kịp thời nắm bắt, phát hiện các biểu hiện vi phạm, khuyết điểm của đảng viên, tổ chức đảng khi còn mới manh nha, không để khuyết điểm thành vi phạm, vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn, vi phạm của cá nhân thành vi phạm của tập thể; đồng thời thông qua giám sát giúp cho UBKT Thị ủy và cơ sở nắm bắt tình hình, phát hiện và xác định đúng dấu hiệu vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng.

Năm 2016, các cấp ủy đã kiểm tra 33 tổ chức đảng cấp dưới; cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra 11 đảng viên, giám sát 25 tổ chức đảng, 38 đảng viên trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. UBKT Thị ủy và cơ sở đã tiến hành kiểm tra 17 tổ chức đảng cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. UBKT Thị ủy đã tiến hành kiểm tra 1 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong quản lý, điều hành công tác thu, chi tài chính trường học… Trong năm, Thị ủy, UBKT Thị ủy nhận được 26 đơn, sau khi phân loại có 17 đơn phải xem xét giải quyết. Các cấp ủy Đảng đã thi hành kỷ luật 15 đảng viên, việc tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm được thực hiện đúng quy trình, quy định của Đảng; đảng viên bị thi hành kỷ luật đều chấp hành nghiêm quyết định kỷ luật.

Việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đã góp phần xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng TSVM, nâng cao chất lượng đảng viên. Năm 2016, Thị ủy Phúc Yên có 24/37 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn TSVM, chiếm 64,9%; số đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 13,2%; số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 73,7%.

Thu VânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: