Xây dựng Đảng

Lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh

Thứ Hai, 06/03/2017

Đảng bộ xã Đại Tự (Yên Lạc) hiện có 333 đảng viên sinh hoạt ở 22 chi bộ. Những năm qua, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Đảng bộ và nhân dân trong xã luôn cố gắng, nỗ lực, đoàn kết xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tập trung nguồn lực, phát huy cao độ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Trong đó, đặc biệt chú trọng lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội.

Là xã vùng bãi có số dân trên 11 ngàn người, điều kiện tự nhiên, xã hội có nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí còn không ít hạn chế, đời sống nhân dân nhìn chung còn thấp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển, song, cấp ủy Đảng luôn xác định cùng với xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, lấy việc lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm trên cơ sở phát triển bền vững tạo động lực xây dựng, củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, xã tập trung nguồn lực cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng sản xuất theo hướng hàng hóa có chất lượng cao. Tổng giá trị sản xuất những năm gần đây đạt bình quân gần 400 tỷ đồng/năm với mức tăng trưởng bình quân 12 đến 14%/năm. Trong đó, sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt trên 117 tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 112,5 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ gần 200 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách xã năm 2016 đạt 10,34 tỷ đồng, tăng 23,1% so với năm 2015.

Có được kết quả trên, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa các nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, pháp huy thế mạnh trong trồng trọt, chăn nuôi, chỉ đạo sản xuất theo lịch thời vụ, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, mở rộng các mô hình sản xuất theo phương pháp mới. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật, nâng cao nhận thức cho nông dân, làm tốt công tác thủy lợi, đê điều, phòng chống lụt bão, hỗ trợ nông dân, nâng cao hiệu quả các loại hình HTX trong phát triển nông nghiệp. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân vay vốn mở rộng, đa dạng ngành nghề TTCN như cơ khí, sửa chữa, chế biến, sản xuất đồ gỗ, kinh doanh hàng tạp hóa, chế biến lương thực, thực phẩm tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Bằng nhiều giải pháp cụ thể, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với khai thác tiềm năng, nguồn lực địa phương, lấy giá trị sản xuất hàng hóa, tăng trưởng giá trị tuyệt đối, gia tăng việc làm cho người lao động là động lực tăng thu nhập cho người dân địa phương. Nhờ đó, đời sống kinh tế của nhân dân được cải thiện, cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông thôn mới, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Các lĩnh vực về văn hóa, thông tin, sự nghiệp y tế, giáo dục đào tạo, lao động xã hội có bước chuyển biến tích cực. Năm 2016, có 2.196/2.579 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 85,1%.

Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, Đại Tự luôn chủ động triển khai, thực hiện tốt các chương trình, nội dung công tác nội chính. Về an ninh chính trị, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, chủ động nắm bắt, xử lý các vụ việc không để phát sinh phức tạp. Ổn định trật tự an toàn xã hội trên cơ sở phối hợp lực lượng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý, giáo dục các đối tượng trong diện quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, xã hội hóa các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn xã hội. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương, Phong trào thi đua Quyết thắng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được Đảng bộ, các cấp ủy chỉ đạo sâu sát với nhiều giải pháp kiên quyết, hiệu quả, thiết thực phù hợp với điều kiện địa phương. Các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dự bị động viên, huấn luyện dân quân tự vệ, thường trực sẵn sàng chiến đấu, chính sách hậu phương quân đội được triển khai tích cực, kết quả thực hiện được Huyện ủy Yên Lạc đánh giá cao.

Phát huy truyền thống Anh hùng LLVT nhân dân, truyền thống 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của Đảng bộ, Đại Tự đã và đang nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong tình hình mới hiện nay, chủ động nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đặng Quang GiớiTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: