Xây dựng Đảng

Các cấp Hội Nông dân nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện chính sách nông nghiệp, nông thôn

Thứ Sáu, 03/03/2017

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở hội và hội viên Hội Nông dân (HND) đối với nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những năm qua, HND tỉnh thực hiện nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phảm biện chính sách nông nghiệp, nông thôn, qua đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Nhờ sự phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát của HND xã Quang Sơn (Lập Thạch) mà công trình nhà văn hóa ở thôn dân cư được xây dựng đúng thiết kế, đúng tiến độ. Ảnh Dương Hà

Thực hiện Quyết định 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 637 của Ban Thường vụ HND Việt Nam, các cấp HND trong tỉnh tích cực thực hiện công tác giám sát và phản biện các chính sách nông nghiệp - nông thôn đạt hiệu quả cao. Ban Thường vụ HND tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, chỉ rõ mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra, giám sát, phản biện; phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, chỉ đạo HND các huyện, thành, thị thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch triển khai kiểm tra, giám sát chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chuẩn bị tốt các nội dung, yêu cầu đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát, phản biệnmang tính khách quan, trung thực; thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, nhiệm vụ trong tham gia hoạt động giám sát và phản biện xã hội của hội; trong đó, trọng tâm là việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; các chương trình, dự án về xây dựng nông thôn mới; các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Các cấp HND trong tỉnh tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích người nông dân như: Dự thảo Luật Hợp tác xã, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)… HND các cấp trong tỉnh luôn chủ động thực hiện vai trò giám sát thông qua việc tham gia đại biểu HĐND, giám sát việc chấp hành và thực hiện pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở… Thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ, các ban, ngành liên quan giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; qua đó, đóng góp ý kiến, kiến nghị với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong công tác điều hành, quản lý Nhà nước và việc chấp hành pháp luật ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra, HND tỉnh cho biết: “Một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện chính sách nông nghiệp - nông thôn là nâng cao trình độ hiểu biết, ý thức, trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu các cấp hội, bởi khi có kiến thức thì việc tập hợp, bố trí lực lượng thu thập, phân tích, đánh giá thông tin sẽ khách quan, hiệu quả. Vì vậy, những năm qua, các cấp HND trong tỉnh chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho hội viên. Năm 2016, HND tỉnh tổ chức 16 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho trên 1.600 lượt học viên tham gia. Đối tượng của buổi tập huấn là cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, báo cáo viên cấp huyện, chủ tịch, phó chủ tịch HND xã, phường, thị trấn và cán bộ hội viên HND tiêu biểu".

Nhiều năm qua, huyện Sông Lô luôn thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện chính sách nông nghiệp - nông thôn. Hàng năm, HND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các dự án được Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho vay vốn để xây dựng các mô hình kinh tế theo Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, chương trình vay vốn ủy thác vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đến HND 17 xã, thị trấn. Năm 2016, các cấp HND huyện đã kiểm tra 17 cuộc ở cơ sở và 52 hộ vay vốn; tham gia đóng góp ý kiến vào cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiêp như cơ chế hỗ trợ chăn nuôi, quy mô cây trồng; tham gia đề nghị mở rộng phạm vi hỗ trợ đối với những giống cây trồng, vật nuôi mới, khuyến khích sản xuất phát triển, đa dạng hóa sản phẩm, hàng hóa, nhất là những hàng hóa có đầu ra ổn định; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát công tác xây dựng nông thôn mới như xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn...

Thu NhànTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: