Xây dựng Đảng

“Dân vận khéo” ở Tam Dương

Thứ Sáu, 03/03/2017

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Tam Dương được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm, triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Hiệu quả của các mô hình dân vận khéo đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế; nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần; giữ vững ổn định chính trị, TTATXH trên địa bàn.

Qua tuyên truyền, vận động, nhân dân thôn Hóc, xã Hoàng Đan (Tam Dương) tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng NTM. Ảnh Dương Hà

Hiện toàn huyện có 29 mô hình dân vận khéo trên 4 lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, QP-AN và xây dựng hệ thống chính trị.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các giống cây trồng chất lượng cao vào sản xuất; phát triển mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp; mở rộng các lĩnh vực kinh doanh DV-TM; từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, TTCN. Các mô hình "Dân vận khéo" trong lĩnh vực phát triển kinh tế đã góp phần thay đổi nhận thức và hành động của người dân. Người dân đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chủ động đầu tư phát triển SXKD nhằm tăng thu nhập cho gia đình và xã hội.Nhiều mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao như: Mô hình trang trại chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả ở xã Kim Long, Thanh Vân; mô hình trồng cây hàng hóa ở các xã An Hòa, Vân Hội, Duy Phiên...

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, huyện đã thực hiện thành công mô hình dân vận khéo trong GPMB đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường điện 500 KV, đường 36m Hợp Châu - Đồng Tĩnh và khu công nghiệp Tam Dương II; vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc nhận tiền bồi thường, bàn giao đất cho nhà đầu tư. Các địa phương trong huyện đã vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - xã hội; trong đó trọng tâm là thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; xây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng thôn, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội; tham gia vệ sinh môi trường... Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện cũng tích cực vận động nhân dân tham gia chương trình xây dựng NTM. Thông qua phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong xây dựng NTM, nội lực trong dân được phát huy, người dân tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất, hàng chục nghìn ngày công và hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng các công trình NTM như: Đường GTNT, GTNĐ, trạm y tế, trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn... Hiệu quả từ chương trình xây dựng NTM đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng khởi sắc.

Về lĩnh vực QP-AN, thông qua phong trào thi đua "Dân vận khéo", lực lượng vũ trang huyện đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự địa phương, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH; qua đó xuất hiện nhiều mô hình dân vận khéo với các nội dung: “Chấp hành tốt Điều lệnh Công an nhân dân, vận động cán bộ, chiến sỹ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng ủy Công an huyện; mô hình “Thôn bình yên không có tệ nạn xã hội” ở xã Duy Phiên; mô hình “Thôn tự quản về an ninh trật tự, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới” ở xã Hoàng Lâu; mô hình “Thôn không có tệ nạn xã hội và làm tốt công tác hòa giải ngay từ cơ sở” ở xã An Hòa... Kết quả hoạt động các mô hình trên đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH ở địa phương.

Việc thực hiện QCDC gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính được các xã, thị trấn tích cực thực hiện; trong đó tập trung giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân; thực hiện tốt chế độ công khai, minh bạch trong quản lý hành chính Nhà nước. Những phản ánh, kiến nghị, vướng mắc của người dân trong việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được xử lý kịp thời; chú trọng đổi mới tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở theo hướng gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Bùi Thị Thủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tam Dương cho biết: Nhằm phát huy những kết quả tích cực của phong trào thi đua "Dân vận khéo", thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy chú trọng tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện công tác dân vận nói chung và phong trào dân vận khéo nói riêng; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" được xây dựng, nhân rộng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đảm bảo tính công khai, dân chủ; phát huy sức mạnh tổng hợp của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngô Tuấn Anh

 

 


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: