Xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Xuân Hòa tích cực triển khai, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

Thứ Sáu, 03/03/2017

Xác định việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng bộ xã Xuân Hòa (Lập Thạch) đã nghiêm túc quán triệt việc học tập, thực hiện nghị quyết, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ xã Xuân Hòa hiện có 318 đảng viên, sinh hoạt ở 23 chi bộ, trong đó có 16 chi bộ nông thôn. Qua 5 năm quán triệt việc học tập, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng bộ xã Xuân Hòa đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nâng lên rõ rệt.

Đồng chí Nguyễn Đức Năng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Hòa cho biết: Để tiếp tục đưa việc thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã Xuân Hòa quán triệt, triển khai học tập nghị quyết nghiêm túc đến từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo đến từng chi bộ cơ sở triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, chi bộ. Đảng ủy xã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc triển khai, học tập, thực hiện nội dung nghị quyết Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với cán bộ, đảng viên; giao UBKT Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc làm được, chưa làm được của cán bộ, đảng viên, các chi bộ; kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, đồng thời thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện thiếu trung thực, suy thoái về đạo đức, lối sống, có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chỉ đạo các chi bộ Đảng, các ban, ngành, đoàn thể đưa nội dung Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào các buổi sinh hoạt thường kỳ hàng tháng, coi đây là công việc thường xuyên, quan trọng; qua đó mỗi cán bộ, đảng viên tự đăng ký xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ công tác, trách nhiệm bản thân; đồng thời, lấy đó làm tiêu chí để đánh giá, xếp loại, bình xét cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên cuối năm.

Với quyết tâm đưa Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả cao, Đảng ủy xã Xuân Hòa chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời định hướng trong công tác lãnh, chỉ đạo. Đảng ủy xã phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Hoàng Văn Khanh, Bí thư Chi bộ thôn Núi Ngọc cho biết: Sau khi Đảng ủy xã quán triệt việc học tập, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Chi ủy Chi bộ họp thống nhất nội dung triển khai học tập đến từng cán bộ, đảng viên trong chi bộ; đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, từng thành viên Ban Chi ủy nghiêm túc thẳng thắn kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân, tập thể trên tinh thần nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về những việc làm được, chưa làm được, từ đó, có biện pháp khắc phục. Nhờ sự thẳng thắn, trung thực của từng cán bộ, đảng viên, Chi bộ thôn Núi Ngọc tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong chi bộ; cán bộ, đảng viên luôn nêu cao được tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống gần gũi, gắn bó, tạo được niềm tin giữa nhân dân với Đảng, thôn Núi Ngọc 5 năm liền đạt danh hiệu chi bộ TSVM.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng An, Bí thư Chi bộ Trường tiểu học Xuân Hòa cho biết: Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) ra đời có ý nghĩa rất lớn trong công tác xây dựng Đảng. Đảng đã chỉ rõ những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đời sống thực tiễn, tạo điều kiện đểmỗi một cán bộ, đảng viên, giáo viên nhìn vào đó tự soi, tự sửa hoàn thiện bản thân. Để nghị quyết đi vào đời sống, sau khi được Đảng ủy xã quán triệt, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường tự học hỏi, tự nghiên cứu và thật sự thấm nhuần các nội dung của nghị quyết. Trong các buổi sinh hoạt hàng tháng, chi bộ nhà trường thường xuyên quán triệt, nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên gắn việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với thực tiễn công tác giảng dạy, chuyên môn; nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống hàng ngày...

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: