Xây dựng Đảng

Yên Lạc chú trọng phát triển đảng viên khu vực nông thôn

Thứ Hai, 27/02/2017

Xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Yên Lạc luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên khu vực nông thôn, bởi đây là lực lượng “nòng cốt” đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Lạc tổng hợp hồ sơ kết nạp Đảng cho các đảng viên khu vực nông thôn. Ảnh Toàn Nguyễn

Hàng năm, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên và tình hình thực tế tại các địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên khu vực nông thôn. Trên cơ sở Nghị quyết của Huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên hàng năm, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với nguồn cán bộ, chỉ tiêu kế hoạch được giao và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho từng đảng viên, cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân đối với công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, các chi bộ đảng cơ sở họp, đánh giá đầy đủ, thực chất tình hình phát triển đảng viên; phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban chi ủy giúp đỡ những quần chúng ưu tú có động cơ phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác tạo nguồn kết nạp Đảng, Huyện ủy Yên Lạc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, cấp ủy phụ trách từng Đảng bộ các xã, thị trấn; thành lập 8 tổ công tác, định kỳ mỗi quý dự sinh hoạt với các chi, Đảng bộ cơ sở nắm bắt những tồn tại, hạn chế trong công tác tạo nguồn, giới thiệu quần chúng đi học cảm tình Đảng, giúp đỡ đảng viên mới… Chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội khu vực nông thôn giới thiệu cho chi bộ những quần chúng ưu tú muốn phấn đấu vào Đảng, trong đó chú trọng những đối tượng là người trực tiếp lao động sản xuất, trẻ tuổi, là nữ, bộ đội xuất ngũ, học sinh, sinh viên, công nhân viên chức đang làm việc và sinh sống tại địa phương… Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, đến nay, những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên nói chung và đảng viên khu vực nông thôn nói riêng trên địa bàn huyện cơ bản được khắc phục, số lượng đảng viên kết nạp hàng năm đảm bảo chỉ tiêu được giao, chất lượng đảng viên từng bước được nâng cao.

5 năm về trước, một trong những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng ở xã Trung Nguyên là khan hiếm nguồn kết nạp đảng viên; nhiều năm không hoàn thành chỉ tiêu Huyện ủy giao, nhất là tại các chi bộ nông thôn. Nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên khu vực nông thôn và hoàn thành chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, Ban Thường vụ Đảng ủy giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ nông thôn dựa trên chỉ tiêu giao, nguồn kết nạp đảng viên và tình hình thực tiễn của từng chi bộ; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo việc rà soát, tạo nguồn kết nạp Đảng; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên… đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu những quần chúng có phẩm chất chính trị tốt, có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, ưu tiên những người trực tiếp lao động sản xuất, nữ, đồng bào theo đạo, thanh niên, bộ đội xuất ngũ… Đảng ủy xã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, đảng viên trực tiếp kèm cặp, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo động lực để họ rèn luyện ý chí, động cơ phấn đấu vào Đảng. Hàng tháng, hàng quý, Ban Thường vụ Đảng ủy xã trực tiếp lắng nghe các chi bộ báo cáo tình hình công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên; nêu rõ những thuận lợi, khó khăn từ đó kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ. Nhằm động viên, khích lệ và tạo phong trào thi đua giữa các chi bộ, Đảng ủy xã tổ chức khen thưởng những chi bộ có cách làm hay, kết nạp được nhiều đảng viên và phê bình, rút kinh nghiệm những chi bộ không hoàn thành chỉ tiêu giao. Nhờ vậy, 2 năm gần đây, công tác phát triển đảng viên khu vực nông thôn ở Đảng bộ xã Trung Nguyên đã có sự chuyển biến tích cực. Từ đầu năm 2016 đến nay, Đảng ủy kết nạp được 19 đảng viên, trong đó chi bộ nông thôn kết nạp được 15 đảng viên, vượt trên 26% kế hoạch giao.

Không chỉ có Đảng bộ xã Trung Nguyên thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên, hiện nay, công tác phát triển đảng viên tại phần lớn các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Yên Lạc đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Trong 2 năm gần đây, toàn huyện kết nạp được 546 đảng viên, trong đó, các chi bộ nông thôn kết nạp được 281 đảng viên, chiếm hơn 51%. Năm 2016, toàn huyện kết nạp được 268 đảng viên, vượt gần 10% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, trong đó đảng viên tại chi bộ nông thôn là 162, chiếm hơn 60%.

Kim NgânTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: