Xây dựng Đảng

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên

Thứ Hai, 20/02/2017

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, Đảng bộ huyện Tam Đảo thường xuyên quan tâm, chú trọng đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp uỷ chi bộ, đặc biệt là chi bộ nông thôn.

Các chương trình, nhiệm vụ công tác đều được Ban Chi ủy Chi bộ thôn Đạo Trù Hạ, xã Đạo Trù (Tam Đảo) đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai. Ảnh Dương Hà

 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Tam Đảo đã xây dựng và ban hành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 05; thành lập 10 Tổ công tác của Huyện uỷ về dự sinh hoạt với Đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở... BTV Huyện ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, trọng tâm là đổi mới quy trình ra nghị quyết, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở; phát huy dân chủ trong Đảng và trong toàn thể nhân dân; đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết hợp thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo với xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên cả ba lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đảng ủy các xã, thị trấn đã chú trọng xây dựng quy chế làm việc gắn với nhiệm vụ của cấp ủy và tình hình thực tế ở địa phương… Thực tế qua gần 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên cũng như hoạt động của hệ thống chính trị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện ngày càng được củng cố. Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở đã phát huy vai trò trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các cấp ủy Đảng đẩy mạnh thực hiện. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ từng bước được đổi mới theo đúng Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương... Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2016: Đảng bộ huyện có 15/31 chi, Đảng bộ cơ sở đạt TSVM; 15/31 chi, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 1 Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ. Toàn huyện có 12,8% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 77,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 9,2% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 0,6% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy ở huyện Tam Đảo vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục như: Năng lực, vai trò lãnh đạo trong việc vận dụng và cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy cấp trên ở một số chi, Đảng bộ cơ sở còn nhiều hạn chế; việc xây dựng và thực hiện Nghị quyết chưa sát với tình hình thực tiễn, không tạo được sự đồng thuận ủng hộ trong nhân dân. Công tác tổ chức cán bộ, bố trí, sắp xếp cán bộ chưa đảm bảo tính hợp lý; vai trò lãnh đạo của ban chi ủy còn mờ nhạt, nội dung sinh hoạt đơn điệu, thiếu hấp dẫn; tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao; một số đảng viên đi làm ăn xa ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt; công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm đúng mức... Nguyên nhân là do một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy cơ sở chưa có nhận thức đầy đủ cũng như chưa nghiêm túc trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết 05. Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ làm công tác Đảng ở một số chi, Đảng bộ cơ sở vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém; vai trò lãnh đạo của người đứng đầu chưa phát huy hiệu quả; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác cán bộ còn hạn chế; việc kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đối với những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm chưa kịp thời và triệt để...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, BTV Huyện ủy Tam Đảo đề ra một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới: Tập trung chỉ đạo nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy sức mạnh của tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tập trung đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và một bộ phận cán bộ đảng viên theo đúng tinh thần Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ trên cơ sở sắp xếp, bố trí hợp lý, phù hợp với năng lực của cán bộ và đáp ứng theo yêu cầu công việc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm...

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: