Xây dựng Đảng

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các đoàn thể

Thứ Năm, 20/08/2015

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đồng thời phát huy được vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhiều phong trào như thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, văn nghệ, thể dục - thể thao, bảo vệ môi trường, hoạt động an sinh xã hội, tham gia xây dựng Đảng, giáo dục thế hệ trẻ... đã được các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, trong công tác đoàn thể vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Việc xây dựng và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác đoàn thể còn có nơi, có lúc chưa kịp thời; chưa nắm bắt đầy đủ, thường xuyên tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, người lao động; nhiều bức xúc chưa được giải quyết kịp thời; một số phong trào của đoàn thể còn mang tính hình thức, thụ động, chưa thiết thực; chưa tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác đoàn thể chưa được quan tâm làm tốt.

Đại biểu Trần Quang Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 đề xuất một số giải pháp để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các tổ chức đoàn thể như sau:

Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… về công tác đoàn thể. Gắn công tác giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện từng doanh nghiệp.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác đoàn thể gắn với nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo công tác đoàn thể, đảm bảo vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện; lắng nghe ý kiến của đoàn viên, hội viên.

Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn thể trong doanh nghiệp; chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, khuyến khích lao động sáng tạo trong đoàn viên, hội viên. Có cơ chế phát huy mạnh mẽ sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đoàn viên vào hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và phát triển doanh nghiệp.

Lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung sinh hoạt và phương thức hoạt động. Đa dạng hóa các mô hình sinh hoạt, phương thức tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để phối hợp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên.

Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức đoàn thể, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức đoàn thể, đoàn viên và hội viên.

Thống nhất tập trung cơ quan cấp trên của các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp về một đầu mối là Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp.

Bạch Dương (lược ghi)


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: