Xây dựng Đảng

Tam Đảo nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

Thứ Năm, 20/08/2015

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm kỳ vừa qua, cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo các chính sách về an sinh xã hội, Đảng bộ huyện Tam Đảo chú trọng công tác xây dựng Đảng toàn diện trên cả 3 lĩnh vực: công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Trên mặt trận tư tưởng, cùng với tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận, nâng cao nhận thức chính trị, lý tưởng cách mạng, quan điểm, lập trường, kiên định đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, Đảng viên, Huyện ủy tập trung, cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. 5 năm qua, Huyện ủy đã triển khai 113 hội nghị cho cán bộ, đảng viên, tỷ lệ tham gia đạt trên 90%; xây dựng 37 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trên nhiều lĩnh vực. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội được phát huy. Toàn huyện đã mở được 123 lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn cho 12.641 lượt cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên từ huyện đến cơ sở, góp phần nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên. Việc đánh giá sơ kết, tổng kết thực hiện nhiều nghị quyết được tổ chức kịp thời để rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Cùng với tăng cường giáo dục về tư tưởng chính trị, công tác tổ chức xây dựng đảng được quan tâm thường xuyên. Tác phong, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp và đảng viên có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết số 22 của TW và Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên giai đoạn 2013 - 2020”. Tập trung đẩy mạnh xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh, hàng năm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng, phân loại TCCSĐ và đảng viên. TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh 88,6%/năm (MTĐH 83%), không còn TCCSĐ yếu kém; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 88% (MTĐH 83%); các tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố và ngày càng khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng. Việc thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09 - HD/BTCTW được các tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ được đổi mới đã góp phần nâng cao tính chiến đấu và tính giáo dục trong các tổ chức đảng. Trong công tác phát triển đảng, nhiệm kỳ qua toàn huyện kết nạp được 1.017 đảng viên (vượt MTĐH), chất lượng đảng viên ngày càng cao.

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá được chỉ đạo thực hiện đảm bảo khách quan, đúng nguyên tắc, đúng quan điểm, thực hiện đúng phương châm “mở” và “động”; quy hoạch lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 đảm bảo mỗi chức danh từ 2 đến 3 người trở lên và 1 người có thể tham gia 1 đến 3 chức danh dự nguồn. Giai đoạn 2015 - 2020 quy hoạch BCH Đảng bộ huyện 68 đồng chí, 97 cán bộ, công chức tham gia quy hoạch 58 chức danh của 29 phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể; 215 đồng chí cán bộ, công chức tham gia quy hoạch BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn. Công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện theo đúng quy định, đã bổ nhiệm 28 đồng chí vào các vị trí lãnh đạo các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể, giới thiệu ứng cử 63 đồng chí. Công tác luân chuyển cán bộ được thực hiện thường xuyên, đã luân chuyển 15 đồng chí giữa các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể và luân chuyển lãnh đạo huyện về xã công tác… Cử 247 cán bộ huyện và cơ sở đi đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng cán bộ được nâng lên rõ rệt. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thường xuyên được quan tâm. Chế độ chính sách đối với cán bộ được thực hiện đúng quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Hàng năm cấp uỷ các cấp đều xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm và thời gian cần tập trung, nhất là việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chấp hành Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc rèn luyện về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, cấp uỷ đã kiểm tra 21 cuộc đối với 50 tổ chức đảng (trong đó Huyện ủy 13 cuộc, Đảng ủy cơ sở 8 cuộc); giám sát 33 cuộc đối với 93 tổ chức (trong đó Huyện ủy 18 cuộc, Đảng ủy cơ sở 15 cuộc). Qua công tác kiểm tra, giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, cấp uỷ các cấp đã kết luận và thi hành kỷ luật 49 đảng viên đảm bảo đúng qui định, có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa sai phạm và giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo tiền đề vững chắc để Đảng bộ và nhân dân huyện Tam Đảo hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đặng Quang Giới

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: