Xây dựng Đảng

Chú trọng lãnh đạo trong sinh hoạt ở các chi bộ

Thứ Ba, 18/08/2015

Đảng bộ Công ty CP Quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc có 11 chi bộ trực thuộc với gần 100 đảng viên.

Với đặc thù hoạt động phân tán trên địa bàn rộng, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị thành viên không giống nhau, BCH Đảng bộ công ty đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, từng chi bộ để tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm túc học tập và thực hiện nghị quyết; yêu cầu từ chi bộ đến BCH Đảng bộ chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định, khắc phục tình trạng lơi lỏng trong sinh hoạt Đảng và chất lượng sinh hoạt thấp, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy trí tuệ đảng viên trong sinh hoạt Đảng. Do có sự chỉ đạo, hướng dẫn về nội dung và phương pháp sinh hoạt Đảng của Đảng ủy nên các chi bộ đều đã bám sát được nhiệm vụ của đơn vị mình, đưa ra các giải pháp lãnh đạo phù hợp, nâng cao tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng của đảng viên; đảng viên ở từng vị trí công tác được chi bộ phân công nhiệm vụ phù hợp; chất lượng công tác, phương pháp công tác được chi bộ kiểm điểm nghiêm túc và góp ý trên tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình. Vì thế, mỗi chi bộ, mỗi đảng viên đã thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở đơn vị, đảng viên gần gũi quần chúng, vận động quần chúng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong nhiều năm qua. Những kết quả đạt được trong sản xuất, công tác của đơn vị đã khẳng định vai trò có tính quyết định của chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ; tác động tích cực đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn của công ty.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng ủy xác định là nhiệm vụ thường xuyên nhằm củng cố và nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng và ý thức trách nhiệm của đảng viên thông qua việc tuyên truyền nghị quyết của Đảng.

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra được chú trọng. Trong Đảng bộ không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, nội bộ đoàn kết thống nhất, chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm nguyên tắc, điều lệ Đảng.

Thông qua việc tổ chức sinh hoạt Đảng, quản lý đảng viên và phân công nhiệm vụ cho đảng viên của Đảng bộ thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, theo đại biểu Hoàng Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần QL&SC Đường bộ Vĩnh Phúc có thể rút ra kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn ở Đảng bộ công ty như sau:

Chú trọng lãnh đạo trong sinh hoạt ở các chi bộ, quan tâm đến nội dung, chất lượng sinh hoạt, thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình đảng viên trong chi bộ để đảng viên phấn đấu, tự ý thức trước quần chúng. Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót của đảng viên và chi bộ với tinh thần xây dựng.

Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, bố trí, sắp xếp cán bộ, sử dụng cán bộ hợp lý, tập hợp được cán bộ, đảng viên, đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ.

Dân chủ, công bằng trong cơ chế điều hành và phân phối; khoán việc, khoán kinh phí đến từng bộ phận công tác, dân chủ trong đời sống là điều kiện tiên quyết để hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị.

Bạch Dương (lược ghi)TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: