Xây dựng Đảng

Khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng huyện Yên Lạc phát triển toàn diện và bền vững

Thứ Hai, 17/08/2015

Nhiệm kỳ 2010-2015, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Lạc vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra, các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội cơ bản đạt, một số chỉ tiêu vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Lạc đã và đang từng bước khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phấn đấu xây dựng huyện Yên Yạc phát triển toàn diện và bền vững. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định. Tổng giá trị sản xuất đạt 6.768,1 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 16,5%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Công nghiệp -TTCN-XD tăng từ 48,4% lên 56,2 %; Thương mại, dịch vụ tăng từ 20,7% lên 22,5 %; Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản giảm từ 30,9% xuống còn 21,3%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng, vượt mục tiêu đại hội.

Sản xuất nông nghiệp ổn định và phát triển: Giá trị sản xuất 1.443,5 tỷ đồng, tăng bình quân 4,4%/năm. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, tỷ trọng chăn nuôi tăng từ 35,1% lên 50,6%, tỷ trọng trồng trọt giảm từ 60% xuống còn 47,4%. Năng suấtcây trồng hàng năm đều tăng, sản lượng lương thực có hạt đạt 74.131 tấn; giá trị thu được trên 1ha canh tác đạt 145,1 triệu đồng, vượt 35,1 triệu đồng (mục tiêu Đại hội là 110 triệu đồng/ha). Nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất. Toàn huyện có 1.150 hộ có giá trị bình quân đạt 625 triệu đồng/hộ/năm.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển theo hướng sản xuất công nghiệp, xa khu dân cư. Tỷ lệ bò laisind, lợn hướng nạc chiếm trên 97% tổng đàn. Nhiều hộ đầu tư chăn nuôi từ 200 đến 300 con lợn, 7.000 đến 10.000 con gia cầm, thu nhập bình quân 300 đến 400 triệu đồng/năm. Nuôi trồng thủy sản đã chú trọng đầu tư giống mới, áp dụng các biện pháp thâm canh; sản lượng nuôi trồng đạt 5.880 tấn, năng suất bình quân đạt 4,38 tấn/ha. Hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định; các khâu dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp: cung cấp giống, vật tư, thủy lợi, bảo vệ thực vật, bảo vệ sản xuất đáp ứng được yêu cầu.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liết cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân tích cực tham gia, xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả quan trọng, huyện Yên Lạc đạt chuẩn huyện nông thôn mới, là huyện dẫn đầu của tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 13/10/2011 của Huyện ủy về phát triển công nghiệp, làng nghề và đô thị giai đoạn 2011-2015. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 2.807 tỷ đồng, tăng bình quân 22%/năm; huyện đã quy hoạch 9 cụm công nghiệp, làng nghề; đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng cụm công nghiệp, làng nghề ở thị trấn Yên Lạc, Tề Lỗ, Yên Đồng. Hoạt động của các làng nghề đã có bước phát triển, thu hút trên 3.900 cơ sở sản xuất. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường; công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên đã góp phần ngăn ngừa, hạn chế thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. Hệ thống lưới điện các xã, thị trấn được đầu tư từ nguồn vốn REII, KFW giá trị 140 tỷ đồng; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã với tổng chiều dài 60km, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân.

Thương mại-dịch vụ tiếp tục phát triển, tạo điều kiện cho các cơ sở, hộ phát triển mở rộng quy mô kinh doanh, dịch vụ; toàn huyện có 4.408 hộ trực tiếp tham gia kinh doanh; hệ thống bán lẻ đa dạng, phong phú, hệ thống bán buôn phát triển mạnh ở các địa bàn thị trấn Yên Lạc, Tam Hồng, Yên Đồng, Liên Châu. Giao lưu, quảng bá, tiếp thị sản phẩm hàng hóa gắn với thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được chú trọng. Các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực huy động các nguồn vốn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người dân vay vốn sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế địa phương. Quy mô và chất lượng tín dụng ngày càng tăng góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm. Công tác quản lý nhà nước về đất đai được chú trọng, thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm. UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện thu hồi giải phóng mặt bằng 268,33 ha đất phục vụ phát triêt kinh tế xã hội bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

​ Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển và có nhiều tiến bộ; khoa học công nghệ được chú trọng. Quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, thể thao dần đi vào nền nếp, các di tích lịch sử văn hóa được đầu tư, tôn tạo kịp thời. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92,9%, làng văn hóa 93,4%, đơn vị văn hóa 95,1%. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở được thực hiện nghiêm túc; Chất lượng các mặt giáo dục và đào tạo luôn đứng đầu toàn tỉnh. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; có phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng nhiệm vụ được giao; số giáo viên đạt chuẩn đào tạo 100%, trên chuẩn 83%. Công tác xã hội hóa giáo dục, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm chú trọng và phát triển sâu rộng trên địa bàn huyện.

Hệ thống y tế từ huyện đến các xã, thị trấn tiếp tục được củng cố, hoàn thiện. Đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường về số lượng và chất lượng; 100% trạm y tế có Bác sỹ, 100% thôn, tổ dân phố có nhân viên y tế hoạt động thường xuyên. Cơ sở vật chất trang thiết bị y tế được đầu tư khá đầy đủ, hiện đại. Chủ động triển khai thực hiện công tác y tế dự phòng không để dịch bệnh lớn, dịch bệnh nguy hiểmxảy ra. Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020, 100% xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã (theo tiêu chí mới), tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 71,2%.

Cùng với tập trung khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nhiệm kỳ qua, Yên Lạc đã quan tâm, chú trọng thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội. Huy động, xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền 2,182 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa nhà ở cho 115 đối tượng có công và thân nhân với tổng số tiền 3,42 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trước thực tế sản xuất nông nghiệp kết quả đạt được chưa vững chắc, sản xuất công nghiệp-TTCN quy mô nhỏ lẻ, tự phát, hàm lượng khoa học công nghệ chưa cao, sức cạnh tranh của các sản phẩm còn thấp, ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết triệt để, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn còn nhiều khó khăn cũng như một số tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội khác, nhiệm kỳ 2015-2020, để tạo bước đột phá nhằm xây dựng Yên Lạc phát triển toàn diện và bền vững có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương; xác định các lĩnh vực quan trọng để có các giải pháp hiệu quả, tập trung đầu tư tạo bước đột phá. Chủ động nắm bắt thời cơ để có chủ trương và giải pháp phù hợp khai thác các tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Hai là, xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống chính trị, trước hết là trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy. Quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của huyện, cơ sở nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

Ba là, trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thường xuyên quan tâm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; giải quyết tốt mối quan hệ lợi ích của nhân dân với lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, dựa vào dân, phát huy dân chủ, tính chủ động, sáng tạo của nhân dân, tôn trọng ý kiến của nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững.

Bốn là, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chỉ đạo điều hành sâu sát, cụ thể, quyết liệt đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm./.

Trần Gia Bằng

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên LạcTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: