Xây dựng Đảng

Nhiều cách làm hay trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở Đảng bộ Yên Lạc

Thứ Sáu, 14/08/2015

Bước sang nhiệm kỳ 2015- 2020, cũng là lúc Đảng bộ huyện Yên Lạc đánh giá lại kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Với những cách làm sáng tạo, phù hợp, việc thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ đã mang lại những kết quả quan trọng và khá toàn diện, góp phần tích cực vào việc nâng cao sức mạnh, vai trò của tổ chức Đảng và tạo được động lực phấn đấu cho mỗi đảng viên.

Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Yên Lạc Ban hành hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho từng đối tượng; mở rộng đối tượng tham gia góp ý..., nhằm tạo ra sự chỉ đạo thống nhất trong toàn Đảng bộ và đảm bảo được tính trung thực, chính xác, khách quan. Sự chủ động, nghiêm túc trong thực hiện các quy trình giúp cho việc xây dựng các giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được sát thực, mang tính khả thi cao.

Trên cơ sở tiếp thu Kết luận của BTV Tỉnh ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy Yên Lạc xác định rõ hơn những vấn đề còn hạn chế trong công tác xây dựng Đảng ở huyện; nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá sâu sắc những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4. Đặc biệt, Đảng bộ đã xác định rõ trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; công tác tổ chức cán bộ và thực hiện nguyên tắc: Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu. BTV Huyện ủy đã thống nhất xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm và 4 việc cần triển khai thực hiện ngay như: Xử lý các sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng cơ bản; tuyên truyền giáo dục pháp luật; tăng cường công tác xây dựng Đảng.

Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 43-KH/HU ngày 30/01/2013 về khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI); các giải pháp khắc phục có tính khả thi cao, thiết thực, cụ thể cùng với nội dung, thời gian thực hiện. Với việc thực hiện các nhóm giải pháp, từng bước khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém ở từng nội dung kiểm điểm đã nêu trong Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. BTV Huyện ủy tăng cường kiểm tra, giám sát các chi bộ về việc thực hiện Nghị quyết và đổi mới nội dung sinh hoạt; đổi mới công tác giao ban xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo và nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội. Công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ được thực hiện thường xuyên, gắn với việc đánh giá đúng năng lực, phẩm chất và điều kiện thực tế. Duy trì, thực hiện tốt quy chế làm việc, đảm bảo tính khoa học, chủ động trong lãnh đạo, điều hành. BTV Huyện ủy chủ động xây dựng chương trình công tác của BTV và BCH, chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển KT- XH, ANQP, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cùng với việc kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển KT- XH, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, Đảng ủy chỉ đạo chính quyền các địa phương và các ngành trong huyện khẩn trương khắc phục những hạn chế về: cấp giấy chứng nhận QSDĐ, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án công trình; xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT, sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích; phê duyệt kịp thời các công trình, dự án đầu tư theo phân cấp; đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông…

Từ những giải pháp đồng bộ trong việc phát huy những ưu điểm và khắc phục hạn chế, yếu kém theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn huyện được nâng lên. Việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên được chú trọng; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cơ sở đi vào nề nếp; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu. Thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ tập thể cấp ủy, cơ quan đơn vị được xác định rõ. Đây là những kết quả quan trọng, làm tiền để Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Lạc vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống của mình, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Hồng Chiến


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: