Xây dựng Đảng

Đảng bộ sở Xây dựng: Phát huy xuất sắc vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Thứ Sáu, 14/08/2015

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015; căn cứ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, Đảng bộ Sở Xây dựng phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, là một trong những đơn vị điển hình tiến tiến trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Đặc biệt, Đảng bộ sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh trong công tác quy hoạch và phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở, góp phần quan trọng đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh đứng đầu cả nước về công tác quy hoạch đô thị, là tỉnh đầu tiên hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới trong toàn quốc...

Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ Sở Xây dựng có nhiều thuận lợi để thực hiện những nhiệm vụ chính trị được giao nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhất là ảnh hưởng bởi sự suy thoái kinh tế toàn cầu và trong nước, số doanh nghiệp bị phá sản, giải thể tăng cao, một số các công trình xây dựng do thiếu vốn đầu tư xây dựng lên phải thực hiện giãn, hoãn tiến độ, tình trạng nợ đọng trong XDCB kéo dài... Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Xây dựng và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, cùng với đó là sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Sở Xây dựng khắc phục mọi khó khăn, lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển KT, XH của tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh, chỉ đạo và làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách trong quản lý đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, nâng cao chất lượng, phù hợp với thực tiễn của tỉnh, tạo ra những đột phá trong việc huy động các nguồn lực tham gia hoạt động đầu tư xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực quan trọng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mặc dù thời gian đầu còn gặp khó khăn do khối lượng công việc nhiều, chính sách pháp luật chưa đồng bộ và nhất là việc bố trí vốn cho công tác quy hoạch còn hạn chế, Đảng ủy Sở Xây dựng đã tập trung chỉ đạo Ngành hoàn thành tốt công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng các khu chức năng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đến nay, quy hoạch chung đô thị của tỉnh đều đã được phê duyệt đạt 100%, quy hoạch nông thôn mới 112/122 xã đạt 100%, quy hoạch phân khu đô thị Vĩnh Phúc đã phê duyệt 4/15 phân khu (đạt 26%); tỷ lệ phủ kín hoạch chi tiết 1/500 tại các đô thị đạt 60%, dự kiến 2016-2017 thực hiện đạt 100%.

Đảng ủy sở tập trung chỉ đạo lập và thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phối hợp với đơn vị tư vấn Nikken Sekkei – Nhật Bản, lập, trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với quy mô nghiên cứu 318,6 km2; dân số đô thị 1 triệu người theo tiêu chuẩn đô thị loại 1. Đây là đồ án lớn có tính định hướng để hình thành thành phố Vĩnh Phúc trong tương lai.

Trên cơ sở đó, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh được duyệt, tiếp tục chỉ đạo lập, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 3 đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Bắc, phía Tây và phía Nam đô thị Vĩnh Phúc làm cơ sở định hướng phát triển đô thị, các vùng chức năng ngoài phạm vi quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc

Thực hiện nội dung quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc; Chương trình phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đảng ủy Sở Xây dựng chỉ đạo thực hiện lập, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch và hướng dẫn các địa phương công bố quy hoạch 8 đô thị loại V để thực hiện mục tiêu phát triển đô thị giai đoạn 2012 - 2015; triển khai lập, thẩm định và trình duyệt đồng bộ 15 quy hoạch phân khu (QHPK) theo quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc; lập, thẩm định và trình duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết một số khu vực như Khu trung tâm lễ hội Tây Thiên; Khu liên hợp thể thao tỉnh, các KCN Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô...

Trên cơ sở quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc được duyệt, Đảng ủy Sở Xây dựng chỉ đạo thực hiện lập, thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Vĩnh Phúc; hướng dẫn các địa phương lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc cho các đô thị loại V ngoài phạm vi quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc. Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các quy định về cấp giấy phép xây dựng và các hướng dẫn cụ thể triển khai quy hoạch xây dựng nông thôn mới, công tác phân cấp trong giới thiệu địa điểm, thẩm định quy hoạch... Thực hiện công tác quản lý kiến trúc trong công tác thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước; thông qua thiết kế đô thị đối với các dự án đầu tư khu đô thị, khu nhà ở và các khu chức năng khác; kiểm soát kiến trúc đối với nguồn vốn ngoài ngân sách. Việc đầu tư xây dựng các công trình cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về kiến trúc, chất lượng thiết kế và mỹ quan đô thị. Trong 5 năm, đã thẩm định, trình UBND tỉnh 532 nhiệm vụ, khảo sát lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn theo tiêu chí “Nông thôn mới” tại các xã trong tỉnh với tổng số 228 đồ án QHXD với qui mô 114.196ha. Thỏa thuận 641 nhiệm vụ và 221 đồ án quy hoạch xây dựng gửi các địa phương phê duyệt. Thỏa thuận bằng văn bản và tham gia tại hội nghị thẩm định quy hoạch nông thôn mới 112/112 xã; cung cấp thông tin và chứng chỉ qui hoạch cho 931 dự án, cấp phép xây dựng 904 công trình. Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt và chấp thuận 765 địa điểm với tổng diện tích 16.429 ha...

Xác định công tác quản lý đầu tư xây dựng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy Sở Xây dựng coi đây là sự thay đổi căn bản về cách tiếp cận, đổi mới tư duy trong quản lý và cũng là công cụ hữu hiệu để tăng cường sự kiểm soát của Nhà nước về quản lý chất lượng trong đầu tư xây dựng công trình, nhất là đối với các dự án sử dụng vốn NSNN, đồng thời nâng cao vai trò của các cơ quan quản lý chuyên ngành trong việc kiểm tra, kiểm soát các dự án từ khâu thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế dự toán công trình. Kết quả thực hiện công tác quản lý kinh tế - kỹ thuật và quản lý năng lực hoạt động xây dựng.

Cụ thể, đã tham gia ý kiến và thẩm định về thiết kế cơ sở cho 413 dự án, việc tham gia ý kiến được đảm bảo đúng thời gian và chất lượng, giúp chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thực hiện đúng các quy định về đầu tư xây dựng, lựa chọn được giải pháp thiết kế tối ưu nhằm tiết kiệm vốn đầu tư. Thực hiện thẩm định phương án khảo sát xây dựng 749 công trình xây dựng với tổng giá trị chủ đầu tư trình là 189,75 tỷ đồng, giá trị được thẩm định 124,34 tỷ đồng. Qua công tác thẩm định phương án khảo sát xây dựng đã giúp Chủ đầu tư lựa chọn được quy mô khảo sát và phương án khảo sát hợp lý, tiết kiệm vốn đầu tư. Thẩm tra thiết kế - dự toán công trình (2013 - 2015) tổng số 376 công trình, hạng mục công trình với tổng giá trị dự toán chủ đầu tư trình 4.694,2 tỷ đồng, giá trị được thẩm tra là 3.930 tỷ đồng. Qua công tác thẩm tra phát hiện nhiều sai sót trong hồ sơ thiết kế, dự toán như tính toán thiết kế chưa đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; áp dụng đơn giá, bù giá vật tư chưa đúng quy định, qua đó đã chấn chỉnh công tác quản lý thiết kế, quản lý chi phí của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đi vào nề nếp, giúp chủ đầu tư lựa chọn đúng đơn vị tư vấn đủ năng lực thiết kế, hạn chế đáng kể lãng phí trong khâu thiết kế, tiết kiệm và làm tăng hiệu quả vốn đầu tư xây dựng, chống thất thoát lãng phí trong đầu tư...

Thực hiện chương trình phát triển nhà và chương trình phát triển đô thị của tỉnh đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa QHXD vùng tỉnh, quy hoạch đô thị Vĩnh Phúc và tăng cường công tác quản lý, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, Đảng ủy đã chỉ đạo thẩm định các đề án nâng cấp các đô thị, đến nay toàn tỉnh đã có 22 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại II, 1 đô thị loại III; 20 đô thị loại V. Toàn tỉnh có 54 dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, khu chức năng đô thị đã được giao chủ đầu tư với tổng diện tích 2.773 ha; trong đó có 40 dự án đã được chấp thuận đầu tư, đang triển khai thực hiện và 14 dự án đang triển khai các thủ tục để được chấp thuận đầu tư...

Q.N

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: