Xây dựng Đảng

Nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, xây dựng huyện Tam Dương phát triển nhanh và bền vững

Thứ Năm, 06/08/2015

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ huyện Tam Dương luôn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng toàn diện trên cả 3 lĩnh vực: Công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã quan tâm, chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được các cấp ủy Đảng đặc biệt quan tâm. Tổ chức quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Tỉ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết ở các cấp đạt bình quân 90 - 95%. Công tác tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành. Việc tổng hợp dư luận xã hội duy trì theo quy định đã giúp cấp uỷ, chính quyền nắm bắt đầy đủ, kịp thời tình hình, diễn biến chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để định hướng công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Công tác bồi dưỡng, học tập lý luận chính trị về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú được coi trọng. Trong nhiệm kỳ đã phối hợp tổ chức 3 lớp trung cấp chính trị - hành chính cho 287 học viên; 2 lớp sơ cấp chính trị cho 132 học viên; 13 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 1480 học viên; 10 lớp đảng viên mới cho 1053 học viên; 108 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 14.423 lượt học viên đạt kết quả tốt.

Công tác xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ không ngừng được nâng lên. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên có đổi mới, có tính chiến đấu và xây dựng hơn. Bình quân hàng năm có trên 78% TCCS Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có TCCS Đảng yếu kém; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 80%, đặc biệt Đảng bộ xã Đồng Tĩnh, Hoàng Đan nhiều sau năm phấn đấu đã được công nhận Đảng bộ đạt TSVM. Trong nhiệm kỳ, bình quân hàng năm, Đảng bộ kết nạp được gần 200 đảng viên mới. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm ở các cấp, các ngành được thực hiện nghiêm túc, cơ bản đảm bảo yêu cầu. Các khâu tuyển chọn, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được triển khai đồng bộ. Cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp được đề bạt, bổ nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn, thực hiện đúng quy trình, dân chủ, khách quan; nhìn chung đều hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao. Trong nhiệm kỳ, Huyện ủy đã thực hiện điều động, luân chuyển 30 đồng chí; bổ nhiệm 20 đồng chí và giới thiệu ứng cử 24 đồng chí; thực hiện luân chuyển 6 công chức giữa các xã, qua đó, góp phần thay đổi nhận thức, đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã trong toàn huyện. Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tính đến ngày 12 tháng 6 năm 2015, có 47/47 chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ đã tổ chức thành công Đại hội. Đại hội đã bầu được 303 đồng chí tham gia cấp uỷ khoá mới. Trong đó, tuổi trẻ có 50 đồng chí chiếm 16,5% (quy định không dưới 10%); nữ có 54 đồng chí chiếm 17,8% (quy định không dưới 15%); số đồng chí tham gia cấp uỷ lần đầu là 82 đồng chí, chiếm 27,06% (quy định đổi mới 1/3 so với đầu nhiệm kỳ). Qua Đại hội đã bầu được 222 đại biểu chính thức và 50 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Trong nhiệm kỳ, đã xây dựng và tiến hành kiểm tra đối với 30 đảng uỷ viên và 28 tổ chức đảng cấp dưới (tăng 15 cấp uỷ viên và 2 tổ chức so với nhiệm kỳ trước). Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề đối với 21 tổ chức đảng (tăng 7 tổ chức so với nhiệm kỳ trước) và 35 đồng chí cấp ủy viên cấp dưới (tăng 15 cấp uỷ viên so với nhiệm kỳ trước); cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 02 tổ chức đảng và 74 đảng viên (so với nhiệm kỳ trước giảm 11 trường hợp) bằng các hình thức: khiển trách 53, cảnh cáo 9, cách chức 01, khai trừ 11. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công tác kiểm tra của UBKT các cấp với các ngành có liên quan. Làm tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Bám sát các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những năm qua, các cấp ủy Đảng huyện Tam Dương đã từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và nhà nước trên tất cả các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo các chính sách an ninh xã hội. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội luôn bám sát đường lối đổi mới của Đảng gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, được cụ thể hóa trong từng lĩnh vực trên cơ sở thực hiện tốt dân chủ trong Đảng, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối dân vận của Đảng đã tạo được sự đoàn kết, gắn bó giữa Đảng với nhân dân góp phần hoành thành các nhiệm vụ chính trị trong Đảng bộ.

Những nỗ lực xây dựng hệ thống chính trị, củng cố chính quyền vững mạnh luôn có sự gắn kết chặt chẽ với các nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn Đảng, toàn dân. Huyện ủy đã chỉ đạo hoàn thành công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng từ huyện đến cơ sở đúng theo kế hoạch, tâp trung chỉ đạo khắc phục các khuyến điểm, tồn tại sau kiểm điểm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị gắn sát với tình hình thực tế, tinh thần, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong các tổ chức cơ sở Đảng, trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Có thể khẳng định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng, đã tạo được chuyển biến trong việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đa số cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua còn một số tồn tại hạn chế như: Còn có cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự quan tâm sâu sắc tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; chậm đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; Công tác tự phê bình và phê bình chưa cao, tính chủ động trong giải quyết vấn đề mới nảy sinh chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số ít Đảng bộ còn thiếu chủ động, tính giáo dục, phòng ngừa còn hạn chế. Việc kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm thiếu chủ động. Công tác giám sát hiệu quả chưa cao.

Vì vậy trong thời gian tới, để nâng cao nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp trong huyện, Đảng bộ huyện tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị về "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Tập trung chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu theo Quy định số 101-QĐ/TW. Tiếp tục đổi mới các khâu trong công tác cán bộ, bảo đảm khách quan, công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, gắn quy hoạch cán bộ với thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát...

VŨ VĂN ĐOÀN

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tam DươngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: