Xây dựng Đảng
Thái Hòa khắc phục những hạn chế sau kiểm điểm
Thứ Tư, 27/05/2020   trong mục Xây dựng Đảng

Nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), các cấp ủy, chính quyền xã Thái Hòa (Lập Thạch) thẳng thắn chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế cũng như trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Qua hơn 7 năm tích cực triển khai Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, kỷ niệm ngày truyền thống; không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở”,

Sông Lô xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở vững mạnh

Phấn đấu mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Sông Lô triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực nhằm đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp... Qua đó phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của hệ thống chính quyền cơ sở trên địa bàn huyện.


Xác định công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển, các cấp ủy, chính quyền huyện Tam Đảo đã có nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các ngành, các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ luôn là vấn đề đặc biệt quan trọng và cấp thiết. Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” được triển khai 3 năm qua bước đầu có những kết quả nhất định, đem lại “luồng gió" đổi mới trong cách tuyển chọn lãnh đạo trên địa bàn tỉnh.

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng TSVM, Đảng bộ xã Nhân Đạo (Sông Lô) triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức xã có đủ năng lực, 

Chi bộ thôn Miếu Gỗ phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện

Phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo, Chi bộ thôn Miếu Gỗ, xã Ngọc Thanh (TP Phúc Yên) đã cùng chính quyền thôn lãnh đạo các chi hội, đoàn thể ở địa phương vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động và thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

Sinh hoạt chuyên đề là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức đảng. Nhận thức được điều đó, Huyện ủy Bình Xuyên luôn quan tâm, chú trọng triển khai các buổi sinh hoạt chuyên đề, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.


Nghiêm túc trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở phường Đống Đa

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ phường Đống Đa (Vĩnh Yên) đã có những cách làm thiết thực, hiệu quả, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí, hành động trong cán bộ, đảng viên,

Phúc Yên nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới”, những năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Phúc Yên đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực tham mưu cho BTV Thành ủy chỉ đạo, định hướng,