Xây dựng Đảng
Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Hồng Phương
Thứ Tư, 15/11/2017   trong mục Xây dựng Đảng

Những năm qua, nhờ đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ xã Hồng Phương (Yên Lạc) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được nâng cao. Qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo trọng tâm ở Xuân Hòa

Những năm qua, Đảng ủy phường Xuân Hòa (thị xã Phúc Yên) luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng Đảng bộ đạt TSVM hàng năm.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, góp phần đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy Nhà nước, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Tam Dương: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thời gian qua, Đảng bộ huyện Tam Dương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, 

Yên Đồng kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở theo hướng tinh giản, gọn nhẹ

Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ chính trị, Đề án 01 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, Đảng ủy, UBND xã Yên Đồng (Yên Lạc) đã xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trên cơ sở thực tiễn đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách của địa phương.

Phú Thịnh đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Những năm qua, Đảng bộ xã Phú Thịnh (Vĩnh Tường) đã chú trọng, đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Công đoàn Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh hiện có 70 đoàn viên, trong đó, 85% là đảng viên, 15 người có trình độ trên đại học, 12 đoàn viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Yên Lạc chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên

Những năm qua, nhằm tăng thêm nguồn nhân lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Yên Lạc đã quan tâm lãnh đạo công tác phát triển Đảng; trong đó, đặc biệt chú trọng đến chất lượng đảng viên mới.

Yên Lạc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tôn giáo

Những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, công tác tôn giáo trên địa bàn huyện Yên Lạc đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Triệu Đề (Lập Thạch) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ.