Xây dựng Đảng
Phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp
Thứ Sáu, 15/01/2021   trong mục Xây dựng Đảng

Năm 2020, cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chỉ đạo thành công đại hội Đảng, công tác phát triển tổ chức đảng, kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt. Các tổ chức đảng trong doanh nghiệp luôn đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thị trường mới, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.


Xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhìn từ công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay là bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; bảo vệ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ cán bộ, đảng viên về mặt chính trị; 

Bám sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Vĩnh Tường lãnh đạo các chi, Đảng bộ bám sát thực tiễn, xây dựng và thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.


Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Bình Xuyên xây dựng, tiến hành kiểm tra, giám sátcó trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi đảng viên.

Áp dụng tiêu chí đánh giá - giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nhằm cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X), Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, ngày 16/11/2018, Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 13-HD/TU hướng dẫn “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, việc áp dụng tiêu chí đánh giá từng bước khẳng định là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh.


Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở luôn quan tâm, triển khai các mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, phát huy sức mạnh từ nhân dân trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.


Bí thư Chi bộ tận tụy với công việc của thôn

Hơn 20 năm gắn bó với việc xã, việc thôn, ông Hoàng Văn Sáng, thôn Tam Lộng, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên luôn tận tụy với công việc, vì lợi ích của nhân dân, tạo sự gắn kết tình làng, nghĩa xóm.


Tam Dương quan tâm phát triển đảng viên là quân nhân xuất ngũ

Những năm qua, huyện Tam Dương chú trọng công tác phát triển đảng viên là quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Những đảng viên là quân nhân xuất ngũ đã có đóng góp tích cực trong các phong trào, hoạt động của địa phương; góp phần không nhỏ xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện.


Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn ở Hương Sơn

Xác định mỗi chi bộ có vai trò quan trọng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị tại cơ sở, Đảng bộ xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại các chi bộ, nhất là chi bộ nông thôn. Qua việc đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở địa phương.

Huyện Lập Thạch: 56 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

Để tạo môi trường thuận lợi cho các đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Lập Thạch đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn huyện thực hiện đồng bộ các hoạt động trên nhiều mặt công tác như tăng cường và đổi mới các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên thông qua việc tổ chức quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.