Xây dựng Đảng
Khắc phục tư tưởng dòng họ trong sinh hoạt chi bộ
Thứ Năm, 14/03/2019   trong mục Xây dựng Đảng

Ở các chi bộ nông thôn, đa phần đảng viên sinh hoạt trong chi bộ đều là những người của 2-3 dòng họ trong thôn, xóm, thậm chí có những chi bộ có ½ đảng viên là người cùng dòng tộc hoặc có mối quan hệ nội, ngoại, họ hàng. Việc khắc phục tư tưởng nể nang, ngại va chạm ở “chi bộ dòng họ” ở nhiều chi bộ nông thôn đã có những chuyển biến tích cực.


Quan tâm phát triển đảng viên công giáo

Là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, bên cạnh việc chăm lo phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ xã Bá Hiến (Bình Xuyên) luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên khu vực nông thôn, đảng viên người công giáo, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.


Đảng ủy, chính quyền xã Sơn Đông (Lập Thạch) luôn chú trọng công tác dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là đối với Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Tam Đảo xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng (khóa X) và Nghị quyết 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và chất lượng cán bộ, đảng viên (CB, ĐV)”,

Khi cán bộ, đảng viên nêu gương

Đẩy mạnh thực hiện Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng bộ xã Tuân Chính (Vĩnh Tường) luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu,

Nghị quyết 22 tạo sức bật từ cơ sở

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” (gọi tắt là Nghị quyết 22) đã tạo sức bật và góp phần giữ vững, nâng cao vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng.


Đảng bộ Sở Thông tin – Truyền thông chủ động ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên,đồng thời, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn hoạt động của ngành, Đảng bộ Sở Thông tin - Truyền thông đã cụ thể hóa nhiều nội dung nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng,

Phát triển đảng viên khu vực nông thôn ở Yên Lạc

Thiếu nguồn đảng viên kế cận, do nhiều năm không kết nạp được đảng viên hoặc kết nạp không đủ chỉ tiêu được giao. Đó là thực trạng tại một số tổ chức cơ sở Đảng vùng nông thôn trên địa bàn huyện Yên Lạc hiện nay. Vậy đâu là nguyên nhân?


Người cao tuổi nêu gương sáng

Không chỉ là tấm gương sáng trong phát kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn vệ sinh môi trường, người cao tuổi (NCT) còn luôn đi đầu trong việc thực hiện và tuyên truyền tới người thân, nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ theo Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy. 

Chi bộ Trường tiểu học Định Trung, xã Định Trung (Vĩnh Yên) hiện có 17 đảng viên (chiếm gần 60% số cán bộ, giáo viên nhà trường). Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và công tác giảng dạy, chi bộ thường xuyên đổi mới giáo dục tư tưởng, chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên.