Xây dựng Đảng
Đảng bộ xã Tử Du tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên
Thứ Ba, 28/03/2017   trong mục Xây dựng Đảng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bởi theo Người “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”. 

Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Thời gian qua, tỉnh ta đã tập trung thực hiện tổ chức, sắp xếp lại bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với việc nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong tỉnh, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Hiệu quả từ công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên

Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn các cấp, góp phần tăng sức trẻ cho các tổ chức cơ sở Đảng.

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng bộ Quân sự huyện Sông Lô đã thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, trách nhiệm của tập thể, cá nhân; từ đó đề ra các giải pháp, phương hướng khắc phục , tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Xác định việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng,

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong những năm qua, nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã Vũ Di (Vĩnh Tường), Ban Chỉ huy quân sự xã (CHQS) đã cụ thể hóa nội dung của phong trào thành những hoạt động cụ thể, góp phần tạo động lực để cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thị ủy Phúc Yên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

Những năm qua, cấp ủy, UBKT các cấp Đảng bộ thị xã Phúc Yên đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ xã Đại Tự (Yên Lạc) hiện có 333 đảng viên sinh hoạt ở 22 chi bộ. Những năm qua, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 

Đại Tự (Yên Lạc) là xã có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế, chính trị và quân sự. Trong kháng chiến, thực dân Pháp dựng lên một hệ thống đồn bốt, tháp canh dày đặc bao vây lấy Đại Tự như các bốt: An Cát, Cổ Nha, Mai Khê, Trò, Man Để, Minh Tân, Đồng Tâm, Quảng Cư tạo thành vòng vây kiềm tỏa, o ép phong trào cách mạng Đại Tự.