Xây dựng Đảng
Vĩnh Tường nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã
Hôm nay, 9 giờ trước   trong mục Xây dựng Đảng

Xác định vai trò, vị trí quan trọng của đội ngũ công chức tư pháp xã trong việc tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, quản lý tư pháp theo quy định pháp luật, thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ làm công chức tư pháp cấp xã, thị trấn ở huyện Vĩnh Tường được quan tâm, chú trọng, khắc phục cơ bản được nhiều hạn chế, bất cập, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong tình hình mới.


Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cơ sở

Nhiều năm nay, Đảng bộ huyện Lập Thạch luôn duy trì việc phân công Tổ công tác của huyện, cấp ủy viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư và làm việc với Đảng ủy các xã, thị trấn. Việc làm đó không chỉ giúp đội ngũ cán bộ, cấp ủy sâu sát, nắm bắt tình hình thực tiễn địa bàn mà còn lắng nghe, chia sẻ những ý kiến, nguyện vọng của tổ chức đảng, đảng viên, nhân dân để kịp thời tham mưu tới lãnh đạo cấp trên có hướng chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.


Tự "soi" để hoàn thiện mình hơn

Nhiều năm qua, Ban cán sự Đảng TAND tỉnh chỉ đạo cán bộ, đảng viên TAND 2 cấp thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII , qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ tòa án “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”; nâng cao chất lượng công tác xét xử, tạo niềm tin cho nhân dân vào cán cân công lý.


Phát triển đảng viên trong đội ngũ công nhân lao động

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, các cấp công đoàn toàn tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực đẩy mạnh phát triển đảng viên trong đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là đối với đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp.


Mở rộng dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thực hiện lời dạy của Bác: “Để làm cho Đảng mạnh thì phải mở rộng dân chủ và để đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình”, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong sinh hoạt chi bộ. Qua đó khơi dậy tinh thần, phát huy thế mạnh, năng lực, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong chi bộ cùng tham gia giải quyết công việc đạt hiệu quả cao.

Tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng, chính quyền.

Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

Thời gian qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM. Trong đó, Đảng ủy Khối quan tâm lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương.

Tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng, chính quyền.


Linh hoạt, sáng tạo trong học và làm theo lời Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc linh hoạt, sáng tạo trong việc học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xác định doanh nghiệp là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước và là lực lượng tiên phong ở lĩnh vực phát triển kinh tế của tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh đã luôn đồng hành, thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững. Cùng với đó, nhiệm vụ củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp được Đảng bộ quan tâm.