Xã Hội

Đảng bộ xã Phương Khoan tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, không ngừng đổi mới và phát triển bền vững

Thứ Sáu, 22/05/2020

Đảng bộ xã Phương Khoan hiện có 295 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc. Kế thừa truyền thống của quê hương anh hùng, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Phương Khoan đã đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi hầu hết các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đề ra.

Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Các công trình theo quy hoạch nông thôn mới được quan tâm đầu tư đạt kết quả thiết thực. Văn hóa - xã hội, thể dục - thể thao phát triển mạnh. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội và các chế độ, chính sách người có công được đảm bảo.

An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, ngoài việc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho mỗi đảng viên, Đảng bộ xã Phương Khoan đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hàng năm, tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã thẳng thắn chỉ rõ những ưu điểm để phát huy, khắc phục những khuyết điểm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần làm ngay; nêu gương người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, từ đó, tạo sự thống nhất trong nội bộ Đảng.

Hầu hết cán bộ, đảng viên đều nâng cao ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương.

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị đối với công tác vận động nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng-an ninh, xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Vì thế, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội đạt nhiều kết quả, gắn quyền lợi đi đôi với trách nhiệm của đoàn viên, hội viên trong thực hiện các chương trình KT-XH trọng điểm của xã. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân, năm 2017, xã Phương Khoan đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Hoạt động của chính quyền đã có nhiều đổi mới. Thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, bộ máy tổ chức đảng, chính quyền từ xã đến thôn được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân gắn bó mật thiết; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng được tăng cường; lòng tin, mối quan hệ “máu thịt” giữa nhân dân đối với Đảng được củng cố.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã không ngừng đổi mới mạnh mẽ việc xây dựng, ban hành nghị quyết, quy chế, chương trình, kế hoạch để thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Hàng năm, Đảng ủy đều ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết đã đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã luôn giữ vững, phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Những vấn đề quan trọng như quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chủ trương phát triển KT-XH, các chương trình, dự án trên địa bàn xã luôn được thảo luận dân chủ, công khai, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

Diện mạo nông thôn mới có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.Với sự quyết tâm và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân, từ năm 2013 đến nay, Đảng bộ xã Phương Khoan luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Phương Khoan tiếp tục đề ra những mục tiêu, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đảm bảo ổn định an ninh chính trị; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

Không ngừng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng quê hương Phương Khoan từng bước đổi mới, phát triển bền vững.

Nguyễn Chí Thanh

(Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phương Khoan)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: