Xã Hội

Phát huy hiệu quả nguồn lực, tập trung phát triển KT-XH, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra

Thứ Năm, 21/05/2020

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sông Lô, cùng kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, chính quyền; sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị và sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn Đảng bộ và nhân dân, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Đồng Quế đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Đây là tiền đề và động lực để Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Quế tiếp tục phát huy hiệu quả thế mạnh, nguồn lực, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung phát triển KT-XH, hoàn thành mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.

Bám sát nghị quyết, cụ thể hóa bằng chương trình hành động; vận dụng sáng tạo, linh hoạt các cơ chế, chính sách vào điều kiện thực tế ở địa phương; khai thác có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển; khơi dậy và phát huy quyền làm chủ của nhân dân… là những giải pháp mà BCH Đảng bộ xã Đồng Quế thực hiện trong chỉ đạo, điều hành các chương trình phát triển KT-XH của địa phương.

Đặc biệt, việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; phát huy tính năng động, chủ động, kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành của mỗi đồng chí cấp ủy và đảng viên được Đảng ủy chú trọng, thực hiện hiệu quả. Để giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, BCH Đảng bộ nghiêm túc quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối, nghị quyết của cấp trên đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời, yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng và đoàn thể xây dựng ch­­ương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện.

Th­ường xuyên nắm bắt tình hình t­ư t­ưởng của đảng viên, quần chúng tại các chi bộ, các thôn,giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh từ cơ sở. Nhờ đó, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn giữ được sự ổn định, tin tưởng, phấn khởi và đồng thuận với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền.

Việc tuyển chọn, bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đi đôi với nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành của đội ngũ cán bộ; các chức danh luân chuyển, bổ nhiệm đều có đủ trình độ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã cử 6 đồng chí đi học đại học; 10 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị; đến nay, trong tổng số 19 cán bộ, công chức, và hợp đồng trong biên chế, trình độ đại học và đang học đại học chiếm 68,4%, trung cấp chiếm 31,6%; trung cấp lý luận chính trị chiếm 94,7%.

Cùng với việc tham gia sinh hoạt và chỉ đạo các chi bộ thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, Đảng ủy yêu cầu các chi bộ tăng cường việc quản lý và phân công công tác cho từng đảng viên, gắn trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công để đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm, số đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ so với tổng số đảng viên trong đảng bộ đều tăng. Năm 2019, trong số 94% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, có 79,2 - 85,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 11 chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng ủy thường xuyên quan tâm việc lãnh đạo kiện toàn các chi bộ và bộ máy Nhà nước, các đoàn thể. Mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể được gắn bó hơn, sự phối kết hợp ngày càng chặt chẽ.

Đảng bộ thường xuyên đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của từng chi bộ, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế để có biện pháp củng cố, khắc phục kịp thời. Vì vậy, từ năm 2010 đến nay, không có chi bộ nào yếu kém.

Thông qua việc triển khai, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng ủy nghiêm túc chỉ rõ các khuyết điểm, yếu kém về tinh thần trách nhiệm, tác phong công tác của người đứng đầu, gắn với triển khai việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; từ đó, tập trung chỉ đạo khắc phục, sửa chữa, tạo sự chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm, tác phong công tác của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu.

Thường xuyên rà soát, nắm chắc chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền và xử lý nghiêm những trường hợp không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác thấp. Đồng thời, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các việc làm cụ thể hàng ngày, nhất là tinh thần nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trong các phong trào thi đua.

Cụ thể hóa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị, các chi bộ đã đưa nội dung cuộc vận động vào các buổi sinh hoạt thường kỳ, đảm bảo sát thực, cụ thể, tạo sự chuyển biến tích cực.

Qua đó, ý thức tổ chức kỷ luật, phong cách làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... của cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân trong xã có sự chuyển biến rõ rệt, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Quế mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá để cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng; tăng cường công tác quản lý, điều hành hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, phát huy vai trò và sức mạnh của hệ thống chính trị, Đảng bộ xã Đồng Quế đã và đang đẩy mạnh phát triển kinh tế; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Nguyễn Văn Điểm

(Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Quế)TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: