Xã Hội

Xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Thứ Ba, 23/11/2021

Trong dòng chảy “Văn minh sông Hồng”, Vĩnh Phúc là vùng đất hội tụ truyền thống giàu bản sắc văn hóa. Trải qua bao thăng trầm lịch sử của đất nước, các dân tộc anh em sống trên đất Vĩnh Phúc luôn đoàn kết vượt qua gian khó, giữ gìn bản sắc văn hóa cũng như xây dựng con người mới, góp phần vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế.

Về Đức Bác nghe hát Trống quân. Ảnh: Khánh Linh

Vĩnh Phúc là vùng đất cổ. Với di chỉ Đồng Đậu và văn hóa Phùng Nguyên, Vĩnh phúc được coi là “cái nôi” của người Việt cổ mở đầu của nền văn minh nông nghiệp lúa nước, định cư của các cộng đồng dân cư.

Vĩnh Phúc có danh thắng Tam Đảo, Tây Thiên - nơi được coi là phát tích của Phật giáo Việt Nam; Tháp Bình Sơn - di tích quốc gia đặc biệt còn lại cuối cùng từ thời Lý- Trần và hơn 1.000 làng cổ lưu giữ nhiều di tích lịch sử - văn hóa, truyền thuyết, ca dao, tục ngữ, hò vè, trò diễn, điêu khắc - mỹ thuật, ẩm thực dân gian và văn hóa các dân tộc ít người Dao, Cao Lan, Sán Dìu...

Đây cũng là vùng đất có nhiều làng nghề nổi tiếng xứ Đoài xưa như mộc Bích Chu - Thanh Lãng, rèn Lý Nhân, gốm Hương Canh - Định Trung - Hiển Lễ, rắn Vĩnh Sơn, làng công thương kẻ Giang, kẻ Gốm...

Trong lịch sử, Vĩnh Phúc đã có những người con hy sinh anh dũng, đấu tranh giành hòa bình cho dân tộc; những con người tiên phong mở đầu cho công cuộc dựng xây dựng, đổi mới đất nước, nhiều danh nhân khoa bảng, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ… đóng góp trí tuệ cho nền văn hóa của nước nhà.

Trong hơn 24 năm tái lập tỉnh, đặc biệt giai đoạn 2015-2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo, cụ thể hóa triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch của Trung ương về phát triển văn hóa...; trong đó, trọng tâm là thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Đến nay, việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, XVII đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc; bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh, chỉ đạo trên lĩnh vực văn hóa. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được đẩy mạnh thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

Phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Việc xây dựng gia đình, tộc họ, thôn, bản, cơ quan, trường học văn hóa đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các hủ tục lạc hậu gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được hạn chế và xóa bỏ. Văn hóa trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo được khuyến khích, nhất là trong công tác từ thiện, nhân đạo.

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật, biểu diễn, triển lãm, văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân tham gia. Hoạt động của hệ thống thư viện, phòng đọc từ cơ sở đến tỉnh đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đọc của các tầng lớp nhân dân.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả bước đầu, nhất là phục vụ cho công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và phát triển kinh tế du lịch; nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa, lịch sử có giá trị đã phát huy tác dụng trong đời sống xã hội. Văn hóa đặc trưng của các đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được khôi phục, bảo tồn và phát triển.

Cùng với đó, hoạt động hội nhập, hợp tác quốc tế về văn hóa được tăng cường; các hoạt động giao lưu, hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, du lịch với một số nước trong khu vực và trên thế giới được triển khai.

Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, văn học nghệ thuật được củng cố, kiện toàn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa tại địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng; hằng năm, các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt nội dung các chuyên đề, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 95,5%.

Công tác tu bổ, tôn tạo di tích, di sản, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cũng được Vĩnh Phúc quan tâm chỉ đạo. Trong giai đoạn từ năm 2014 - 2019, Vĩnh Phúc đã chi 1.795,7 tỷ đồng để đầu tư cho lĩnh vực văn hóa-thể thao và du lịch, chiếm bình quân 7,99% tổng chi vốn đầu tư phát triển cấp tỉnh.

Đến nay, tần suất người dân tham gia các hoạt động tại nhà văn hóa thôn đạt 70-80%, trung tâm văn hóa xã đạt 60-70%. Ngoài ra, còn một lượng lớn nguồn vốn xã hội hóa, đóng góp từ nhân dân chủ yếu để xây dựng, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa mang yếu tố tín ngưỡng tâm linh như đền, chùa…

Phát huy truyền thống của vùng đất, con người và kế thừa truyền văn hóa tốt đẹp, thời gian tới, Vĩnh Phúc tập trung xây dựng văn hóa con người trong thời kỳ mới có nhân cách, lối sống tốt đẹp với các phẩm chất “Nhân nghĩa, trí tuệ, khát vọng, sáng tạo, đổi mới”.

Từng bước kiện toàn bộ máy quản lý văn hóa từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có tâm huyết, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa đúng thực chất; xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường đầu tư nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để nâng cao khả năng dự báo và định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người tại địa phương; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, chú trọng các lễ hội truyền thống tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, đẩy mạnh triển khai chiến lược văn hóa đối ngoại và ngoại giao văn hóa. Phấn đấu xây dựng con người Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường văn hóa lành mạnh.

Thu ThủyTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: