Xã Hội

Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Cư­ơng đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội

Thứ Năm, 26/03/2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn, song, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân xã Đồng Cương (Yên Lạc) đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. 5 năm liền, Đảng bộ xã được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 3 năm được công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quyết định sự thành công đó, một trong những bài học được Đảng bộ xã Đồng Cương chỉ ra là, Đảng bộ đã xây dựng đội ngũ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành có năng lực, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, nêu cao tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể tạo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, chỉ đạo điều hành của chính quyền, vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào tình hình thực tế địa phương.

Chính vì vậy, BCH Đảng bộ xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với điều kiện trên địa bàn xã. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chương trình, dự án phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo công khai, dân chủ, thực hiện tốt quy trình thủ tục đầu tư dự án theo quy định. Tiếp tục thực hiện nghị quyết của Huyện uỷ về công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết đề ra, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên.

Công tác xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá đạt kết quả cao, đời sống tinh thần của nhân dân được cải thiện. BCH Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển sự nghiệp y tế, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Quan tâm lãnh đạo công tác giải quyết việc làm cho người lao động. Công tác giảm nghèo đạt mục tiêu đại hội đề ra. Công tác an ninh, quốc phòng luôn được củng cố, quản lý tốt nguồn động viên, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao hàng năm.

Minh chứng cho kết quả trên là tổng giá trị sản xuất của xã đạt 711 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 9,6%/năm, vượt 0,35% so với mục tiêu đại hội. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt hơn 82 triệu đồng/năm, vượt mục tiêu đại hội. Trường THCS trong 5 năm qua luôn là lá cờ đầu khối các trường THCS của tỉnh. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng. Đặc biệt, năm 2016, xã Đồng Cương được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng với việc phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ xã đặc biệt coi trọng. Các nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa bằng chương trình hành động, kế hoạch phù hợp tình hình của địa phương. Đảng bộ triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tác phong làm việc, trong lao động và học tập.

Đảng ủy xã thường xuyên quán triệt nội dung 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để các tập thể, cá nhân chú trọng nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là trong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm để cán bộ, đảng viên soi mình, tự phê bình và phê bình.

Qua đánh giá phân loại tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 94%; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100%. Việc giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh do Đảng ủy quản lý đảm bảo đúng quy định, công khai, dân chủ, đáp ứng yêu cầu. Công tác quy hoạch được gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Công tác kết nạp đảng viên mới được quan tâm.

Đảng ủy coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nhạy cảm để đưa vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội với nhân dân, tạo diễn đàn dân chủ giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để chỉ đạo, giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị ở cơ sở.

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức vận động, tập hợp đã phát huy vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. MTTQ và các đoàn thể nhiều năm liền được công nhận đơn vị vững mạnh.

Cùng với việc đánh giá kết quả đạt được, Đảng ủy xã thẳng thắn chỉ ra hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo: Công tác chỉ đạo, điều hành có việc chưa khoa học. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa thật sự sâu sát. Công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là nước thải, rác thải chưa được giải quyết triệt để. Mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi chưa thực hiện được, hiệu quả sản xuất chưa cao, diện tích vùng sản xuất hàng hóa tập trung còn ít. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các chi bộ chưa sâu.

Dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước, của tỉnh và huyện thời gian tới, ngoài những yếu tố thuận lợi còn có cả khó khăn, thách thức đan xen, tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, mặt trái của cơ chế thị tr­ường ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để thực hiện tốt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân 9,8%/năm; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 116 triệu đồng/năm; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2022, đạt xã nông thôn mới nâng cao, có 2 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đoàn kết, phấn đấu đạt được những kết quả cao trên tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ tập trung vào những giải pháp:

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trên cơ sở đó có kế hoạch sử dụng, luân chuyển cán bộ đảm bảo khách quan, dân chủ, chủ động nguồn tại chỗ. Chăm lo công tác phát triển đảng viên, chú trọng đến tiêu chuẩn, chất lượng, đối tượng là người trực tiếp tham gia lao động sản xuất, là nữ, là đoàn viên thanh niên.

Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện “giám sát mở rộng”, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận, qua đó, củng cố mối quan hệ mật thiết đối với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, môi trường, xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm; chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cửa quyền.

Phát huy kết quả đạt đư­ợc trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Cư­ơng quyết tâm v­ượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu vì mục tiêu "Dân giàu, n­ước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".

Nguyễn Việt Cộng

(Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Cương)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: